SFS 2017:1341 Förordning om ändring i förordningen (2016:836) om elbusspremie

171341.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2016:836) om
elbusspremie;

utfärdad den 21 december 2017.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2016:836) om elbuss-

premie

dels att rubriken närmast före 11 § ska utgå,
dels att 3�5, 7, 9, 10�12 och 14�18 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 9 § ska sättas närmast före 10 §,
dels att det ska införas sex nya paragrafer, 3 a, 3 b, 4 a, 14 a, 16 a och

16 b §§, och närmast före 9, 12, 16 a och 16 b §§ nya rubriker av följande ly-
delse.

Förordningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag

då denna förordning träder i kraft.

1 §

Syftet med denna förordning är att bidra till miljökvalitetsmålen Be-

gränsad klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd miljö genom att med en
elbusspremie främja introduktionen av elbussar på marknaden.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. För-

ordning (2017:1341).

Ordförklaringar

2 §

Med regional kollektivtrafikmyndighet avses i denna förordning en re-

gional myndighet som enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik har det re-
gionala ansvaret för kollektivtrafiken.

3 §

Med elbuss avses i denna förordning en buss enligt lagen (2001:559) om

vägtrafikdefinitioner som

1. har ställts på enligt förordningen (2001:650) om vägtrafikregister och

tidigare inte har varit påställd enligt den förordningen,

2. inte tidigare har tagits i bruk i Sverige eller någon annanstans, och
3. är klassificerad i utsläppsklass El eller utsläppsklass Laddhybrid enligt

32 § avgasreningslagen (2011:318) eller drivs endast av elektrisk energi från
en bränslecell eller en extern källa. Förordning (2017:1341).

1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015
om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande före-
skrifter för informationssamhällets tjänster.

SFS 2017:1341

Utkom från trycket
den 2 januari 2018
Omtryck

background image

2

SFS 2017:1341

3 a §

Med kollektivtrafik avses i denna förordning sådan linjetrafik eller be-

ställningstrafik som anges i 1 kap. 5 § yrkestrafiklagen (2012:210). Förord-
ning (2017:1341).

3 b §

I övrigt har ord och uttryck i denna förordning samma betydelse som i

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den

23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande
av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70 för uppfyllande
av allmän trafikplikt, och

2. kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom

vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden
enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget. Förordning (2017:1341).

Förutsättningar för att kunna få en elbusspremie

4 §

I den utsträckning det finns medel för det syfte som anges i 1 § får en el-

busspremie ges

1. som bidrag för att täcka den regionala kollektivtrafikmyndighetens kost-

nad för ersättning som betalas ut i enlighet med Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EG) nr 1370/2007, eller

2. i enlighet med de villkor som anges i kapitel I och artikel 36 i kommis-

sionens förordning (EU) nr 651/2014, om bidraget ges före utgången av 2020.
Förordning (2017:1341).

4 a §

En elbusspremie enligt 4 § 2 som omfattar ett belopp motsvarande

500 000 euro eller mer får endast beviljas om den sökande samtycker till att
stödet offentliggörs enligt artikel 9.1 c i kommissionens förordning (EU) nr
651/2014. Förordning (2017:1341).

5 §

En elbusspremie får endast avse elbussar som

1. beställts efter den 31 december 2015 för att användas i kollektivtrafik,
2. har en maximal transportkapacitet som är minst 15 passagerare, och
3. är avsedda att köras huvudsakligen på el och i övrigt endast på biodriv-

medel, om bussarna är klassificerade i utsläppsklass Laddhybrid. Förordning
(2017:1341).

Kombination med andra stöd

6 §

En elbusspremie får inte kombineras med andra former av statliga bi-

drag för förvärv av elbussar.

Elbusspremiens storlek

7 §

Elbusspremien är ett belopp som per elbuss motsvarar 20 procent av in-

köpspriset av bussen, dock högst 100 procent av prisskillnaden mellan elbus-
sen och närmast jämförbara buss som är klassificerad i utsläppsklass Euro 6
enligt 30 eller 31 § avgasreningslagen (2011:318).

För en elbuss som är klassificerad i utsläppsklass Laddhybrid enligt 32 §

avgasreningslagen är premien dock halva det belopp som avses i första
stycket.

background image

3

SFS 2017:1341

En premie som ges till ett företag med stöd av 4 § 2 får aldrig vara större än

det belopp som per elbuss motsvarar 40 procent av de stödberättigade kostna-
derna. Förordning (2017:1341).

Prövningsmyndighet

8 §

Statens energimyndighet prövar frågor om elbusspremier.

Mottagare av en premie

9 §

En elbusspremie får ges till

1. en regional kollektivtrafikmyndighet,
2. en kommun eller ett aktiebolag som den regionala kollektivtrafikmyn-

digheten enligt 3 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik överlämnat
befogenhet åt att ingå avtal om allmän trafik, eller

3. ett företag som ska bedriva kollektivtrafik. Förordning (2017:1341).

Ansökan

10 §

En ansökan om elbusspremie ska ges in till Statens energimyndighet,

vara skriftlig och innehålla uppgift om

1. det antal elbussar som ansökan avser,
2. varje elbuss maximala transportkapacitet,
3. vilken utsläppsklass varje buss är klassificerad i enligt avgasrenings-

lagen (2011:318) eller om det är en trådbuss eller en bränslecellsbuss, och

4. huruvida sökanden har fått något sådant stöd som avses i 6 §. Förord-

ning (2017:1341).

11 §

Sökanden ska också ge in dokumentation som styrker att bussen är en

elbuss som inte redan omfattas av ett utbetalat stöd enligt denna förordning
och att kraven i 5 § är uppfyllda. Förordning (2017:1341).

Beslut om och utbetalning av premie

12 §

Utbetalningar av elbusspremier ska göras i turordning efter den dag då

sökanden har gett in en komplett dokumentation enligt 11 §.

Om det vid tidpunkten för utbetalning av en premie finns flera sökande för

samma buss, ska premien trots första stycket betalas ut till den av sökandena
som är

1. en regional kollektivtrafikmyndighet,
2. en kommun eller ett aktiebolag som har fått befogenhet att ingå avtal om

allmän trafik, om det inte finns någon sökande enligt 1, och

3. ett företag, om det inte finns någon sökande enligt 1 eller 2. Förordning

(2017:1341).

13 §

Om Statens energimyndighet beslutar att en elbusspremie ska betalas

ut, ska beslutet förenas med villkor om att premiemottagaren ska lämna de
uppgifter som krävs för uppföljning och utvärdering av stödet. Uppgifterna
ska lämnas på begäran av Statens energimyndighet. Beslutet får förenas med
de ytterligare villkor som behövs för att säkerställa att kraven enligt denna
förordning uppfylls.

background image

4

SFS 2017:1341

14 §

Statens energimyndighet får besluta att en elbusspremie inte ska beta-

las ut om

1. sökanden genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt förorsakat att pre-

mien bestämts felaktigt eller med för högt belopp,

2. premien bestämts felaktigt eller med för högt belopp på grund av att upp-

gifterna i vägtrafikregistret är felaktiga,

3. premien av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt

belopp och sökanden borde ha insett det, eller

4. ett villkor för stödet inte har följts. Förordning (2017:1341).

14 a §

Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som

är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommis-
sionen som förklarat ett stöd beviljat av en svensk stödgivare olagligt och
oförenligt med den inre marknaden. Förordning (2017:1341).

�&terbetalning och återkrav

15 §

Den som har fått en elbusspremie utbetald är återbetalningsskyldig om

premien enligt någon av de grunder som anges i 14 § har bestämts felaktigt
eller med för högt belopp. Förordning (2017:1341).

16 §

Om någon är återbetalningsskyldig enligt 15 §, ska Statens energimyn-

dighet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka premien tillsammans med
ränta enligt räntelagen (1975:635). Om det finns särskilda skäl, får Statens en-
ergimyndighet helt eller delvis befria den betalningsskyldige från kravet på
återbetalning och ränta. Förordning (2017:1341).

Offentliggörande, rapportering och registerföring

16 a §

Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring

finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens stats-
stödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska
unionens statsstödsregler. Förordning (2017:1341).

Uppföljning och utvärdering

16 b §

Stöd enligt denna förordning ska följas upp och utvärderas av Sta-

tens energimyndighet. Förordning (2017:1341).

Bemyndigande

17 §

Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om

1. hur premien ska betalas ut,
2. vilka uppgifter som behövs för att visa att en buss uppfyller kraven enligt

denna förordning,

3. närmast jämförbara bussar enligt 7 §,
4. vad som menas med att laddhybrider ska köras huvudsakligen på el, och
5. verkställigheten av denna förordning i övrigt. Förordning (2017:1341).

background image

5

SFS 2017:1341

�verklagande

18 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 14 och
14 a §§ om att inte betala ut en elbusspremie får dock inte överklagas. För-
ordning (2017:1341).

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017