SFS 2017:1344 Förordning om ändring i förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse

171344.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:329) om bank-
och finansieringsrörelse;

utfärdad den 21 december 2017.

Regeringen föreskriver att 5 kap. 2 och 2 a §§ förordningen (2004:329) om

bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

5 kap.

2 §

1

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

1. innehållet i en sådan verksamhetsplan som avses i 2 kap. 2 §,
2. vilken information ett kreditinstitut ska lämna till sina kunder eller till

dem som institutet erbjuder sina tjänster,

3. de krav som ska gälla för deltagande i ledningen av ett kreditinstitut

enligt 3 kap. 2 § första stycket 4 och 5 och 14 kap. 2 § andra stycket 1,

4. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 3 kap. 5�7 §§ lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

5. vilka åtgärder ett kreditinstitut ska vidta för att uppfylla de krav på soli-

ditet och likviditet, riskhantering, genomlysning, system för hantering av upp-
gifter om insättare och deras insättningar, amortering, sundhet, att inte bidra
till finansiella obalanser på kreditmarknaden samt riktlinjer och instruktioner
som avses i 6 kap. 1�5 §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse,

6. erkännande av utländska krav enligt 6 kap. 3 d § lagen om bank- och

finansieringsrörelse,

7. kreditinstituts mångfaldspolicy vid tillsättandet av styrelse samt resurser

för introduktion och utbildning av styrelseledamöter,

8. verkställighet av kontroll-, säkerhets-, sekretess- och utbildningskrav

samt om uppdragstagarens redovisning när tjänst tillhandahålls av någon
annan än kreditinstitutet enligt 6 kap. 7 § lagen om bank- och finansierings-
rörelse,

9. vad en återhämtningsplan enligt 6 a kap. 1 § och en koncernåter-

hämtningsplan enligt 6 a kap. 2 § lagen om bank- och finansieringsrörelse ska
innehålla, när planerna ska upprättas och hur ofta de ska uppdateras,

10. vad det beslut som styrelsen i det stödgivande företaget fattar enligt

6 b kap. 8 § lagen om bank- och finansieringsrörelse ska innehålla,

11. offentliggörandet av information enligt 6 b kap. 16 § lagen om bank-

och finansieringsrörelse,

1 Senaste lydelse 2016:347.

SFS 2017:1344

Utkom från trycket
den 2 januari 2018

background image

2

SFS 2017:1344

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

12. redovisning enligt 7 kap. 8 § lagen om bank- och finansieringsrörelse

till inspektionen av sådan egendom som förvärvats för att skydda fordran,

13. vilka uppgifter som ska antecknas i förteckningen enligt 8 kap. 6 §

lagen om bank- och finansieringsrörelse om de avtal som träffats, såväl före
den 1 juli 2004 som därefter, med personer eller företag som avses i 8 kap. 5 §
första och andra styckena samma lag,

14. vilka begränsningar som gäller när ett bankaktiebolag eller ett kredit-

marknadsbolag tar emot egna aktier eller aktier i sitt moderbolag som pant en-
ligt 10 kap. 12 § lagen om bank- och finansieringsrörelse,

15. vilka kreditinstitut som ska upprätta register som avses i 13 kap. 8 a §

lagen om bank- och finansieringsrörelse, vad registren ska innehålla och när
kreditinstituten ska ge in registren för olika typer av avtal,

16. vilka upplysningar ett kreditinstitut eller ett sådant utländskt kredit-

institut som har inrättat filial i Sverige ska lämna till inspektionen för dess till-
synsverksamhet,

17. att vissa uppgifter som ett kreditinstitut eller ett sådant utländskt kredit-

institut som har inrättat filial i Sverige ska lämna till inspektionen för dess till-
synsverksamhet i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån,

18. en bankstyrelses uppdrag åt en enskild styrelseledamot eller någon

annan att ensam eller i förening med någon annan bevilja kredit till vissa
anställda och delegater enligt 3 kap. 7 § fjärde stycket sparbankslagen
(1987:619) eller 6 kap. 7 § fjärde stycket lagen (1995:1570) om medlems-
banker, och

19. vilka uppgifter, utöver vad som framgår av denna förordning, en an-

sökan, anmälan eller underrättelse enligt lagen om bank- och finansierings-
rörelse ska innehålla samt vilka handlingar som samtidigt ska ges in till
Finansinspektionen.

2 a §

2

Innan Finansinspektionen med stöd av 2 § 5 beslutar föreskrifter om

amorteringskrav eller krav på att inte bidra till finansiella obalanser på kredit-
marknaden, ska regeringens medgivande att besluta föreskrifterna inhämtas.

Regeringen ska inför sitt beslut få del av
1. förslaget till föreskrifter, och
2. den konsekvensutredning som ligger till grund för förslaget.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

2 Senaste lydelse 2016:347.