SFS 2017:1345 Förordning om ändring i förordningen (2016:1033) om verksamhet med bostadskrediter

171345.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2016:1033) om
verksamhet med bostadskrediter;

utfärdad den 21 december 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2016:1033) om verksam-

het med bostadskrediter

dels att 12 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 13 §, av följande lydelse.

12 §

Finansinspektionen får i fråga om lagen (2016:1024) om verksamhet

med bostadskrediter meddela föreskrifter om

1. vilket innehåll en ansökan om tillstånd enligt lagen ska ha,
2. de krav på insikt och erfarenhet som ska gälla för deltagande i ledningen

av en kreditförmedlare enligt 3 kap. 2 § första stycket 4,

3. sådan försäkring för skadeståndsskyldighet som avses i 3 kap. 2 § första

stycket 6,

4. vilka uppgifter som ska ingå i en anmälan enligt 3 kap. 4 §,
5. vad en kreditgivare eller kreditförmedlare ska iaktta för att uppfylla skyl-

digheterna i 4 kap. 1 §,

6. vilka krav som ska gälla avseende kunskap och kompetens enligt 4 kap.

2 §,

7. en kreditgivares eller kreditförmedlares ersättningssystem enligt 4 kap.

3�6 §§,

8. riktlinjer för utlåning enligt 4 kap. 11 §,
9. riktlinjer för värdering av säkerhet enligt 4 kap. 12 § och vad som ska

iakttas när det gäller dokumentation av värderingen,

10. vad en kreditgivare ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 4 kap.

12 a och 12 b §§,

11. erkännande av utländska krav enligt 4 kap. 12 c §,
12. vilka uppgifter som ska ingå i en anmälan enligt 4 kap. 13 § och vad en

kreditgivare eller kreditförmedlare i övrigt ska iaktta när det gäller uppdrags-
avtal,

13. vad som ska ingå i dokumentation enligt 4 kap. 14 §, och
14. vilka upplysningar ett företag ska lämna till Finansinspektionen för

dess tillsynsverksamhet enligt 5 kap. 3 och 5 §§.

13 §

Innan Finansinspektionen med stöd av 12 § 10 beslutar föreskrifter om

amorteringskrav eller krav på att inte bidra till finansiella obalanser på kredit-
marknaden, ska regeringens medgivande att besluta föreskrifterna inhämtas.

Regeringen ska inför sitt beslut få del av

SFS 2017:1345

Utkom från trycket
den 2 januari 2018

background image

2

SFS 2017:1345

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

1. förslaget till föreskrifter, och
2. den konsekvensutredning som ligger till grund för förslaget.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)