SFS 2017:1346 Förordning om ändring i förordningen (2014:993) om särskild tillsyn och kapitalbuffertar

171346.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:993) om särskild
tillsyn och kapitalbuffertar;

utfärdad den 21 december 2017.

Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (2014:993) om särskild till-

syn och kapitalbuffertar ska ha följande lydelse.

14 §

När Finansinspektionen beslutar om en systemriskbuffert, ska inspek-

tionen beakta att bufferten inte får medföra oproportionella negativa effekter
på hela eller delar av det finansiella systemet i andra länder inom EES eller i
EES som helhet och inte heller får utgöra eller skapa ett hinder för den inre
marknadens funktion.

Finansinspektionen ska minst en gång vartannat år göra en översyn av

systemriskbufferten.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

SFS 2017:1346

Utkom från trycket
den 2 januari 2018

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017