SFS 2017:1347 Förordning om ändring i förordningen (2009:1593) med instruktion för Riksarkivet

171347.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1593) med
instruktion för Riksarkivet;

utfärdad den 21 december 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1593) med instruk-

tion för Riksarkivet

dels att 32 och 33 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 9 a och 19 a §§, av följande

lydelse.

9 a §

Riksarkivet ska tillhandahålla tjänster för digitalisering av kulturarvs-

material.

19 a §

Vid Riksarkivet finns ett centrum för digitalisering av kulturarvs-

material.

32 §

1

Riksarkivet ska ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning för

1. material och tjänster, när myndigheten hjälper sådana myndigheter eller

organ som avses i 4 § och 6 § första stycket med fullgörandet av deras skyl-
digheter i fråga om arkiven,

2. digitaliseringstjänster som tillhandahålls åt myndigheter och andra

offentliga organ enligt 9 §,

3. uppdrag som utförs inom det heraldiska området enligt 13 §,
4. uppdragsverksamhet enligt 15 §.

33 §

2

Riksarkivet får inom ramen för full kostnadstäckning ta ut avgifter

1. av sådana myndigheter eller organ som avses i 4 § 1�3 och 6 § första

stycket för att ta emot, bevara, vårda och tillhandahålla arkivhandlingar som
överlämnas till Riksarkivet,

2. av enskilda som avses i 6 § andra stycket för att ta emot, bevara, vårda

och tillhandahålla enskilda arkiv,

3. för sådan rådgivning till kommuner och enskilda som avses i 5 § 4 och

11 §,

4. för undersökningsuppdrag som går utöver serviceskyldigheten enligt 4 §

förvaltningslagen (1986:223),

5. för digitalisering av kulturarvsmaterial enligt 9 a §, och
6. för tillhandahållande av publikationer, föreskrifter och allmänna råd.

1 Senaste lydelse 2014:265.

2 Senaste lydelse 2014:265.

SFS 2017:1347

Utkom från trycket
den 2 januari 2018

background image

2

SFS 2017:1347

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Bestämmelser om kostnadsfria exemplar av myndighetens författnings-

samlingar finns i 13 § författningssamlingsförordningen (1976:725).

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)