SFS 2017:201 Förordning om ändring i studiestödsdataförordningen (2009:321)

170201.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i studiestödsdataförordningen
(2009:321);

utfärdad den 9 mars 2017.

Regeringen föreskriver att 15 § studiestödsdataförordningen (2009:321)

ska ha följande lydelse.

15 §

1

Centrala studiestödsnämnden får utan den registrerades samtycke

lämna ut personuppgifter elektroniskt på annat sätt än genom direktåtkomst
enligt följande.

1 Senaste lydelse 2011:1472.

Mottagare Personuppgifter

Skatteverket

Uppgifter som krävs för att fullgöra
skyldigheten att lämna kontroll-
uppgift enligt skatteförfarandelagen
(2011:1244) och uppgifter som krävs
för att fullgöra skyldigheten att under-
rätta Skatteverket enligt folkbokfö-
ringsförordningen (1991:749).

Migrationsverket

Uppgift om att en person som har
fyllt 18 men inte 21 år har beviljats
studiehjälp enligt studiestödslagen
(1999:1395), som krävs för prövningen
av om en kommun har rätt till ersätt-
ning enligt förordningen (1990:927)
om statlig ersättning för flyktingmot-
tagande m.m. eller enligt förordningen
(2010:1122) om statlig ersättning för
insatser för vissa utlänningar, samt
namn, personnummer och samord-
ningsnummer.

Bank eller annan betalnings-
förmedlare

Namn, adress, personnummer, samord-
ningsnummer, särskilt identifikations-
nummer som getts av Centrala studie-
stödsnämnden, kontonummer, belopp,
utbetalningsdatum och aviseringstext.

SFS 2017:201

Utkom från trycket
den 21 mars 2017

background image

2

SFS 2017:201

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)