SFS 2017:202 Förordning om ändring i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket

170202.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:989) med
instruktion för Naturvårdsverket;

utfärdad den 9 mars 2017.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2012:989) med instruktion

för Naturvårdsverket ska införas en ny paragraf, 8 b §, av följande lydelse.

8 b §

1

Naturvårdsverket är behörig myndighet enligt Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om före-
byggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främ-
mande arter i fråga om arter som lever på land.

Denna förordning träder i kraft den 4 april 2017.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Tidigare 8 b § upphävd genom 2016:862.

SFS 2017:202

Utkom från trycket
den 21 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017