SFS 2017:203 Förordning om ändring i förordningen (2011:619) med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten

170203.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:619) med
instruktion för Havs- och vattenmyndigheten;

utfärdad den 9 mars 2017.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2011:619) med instruktion

för Havs- och vattenmyndigheten ska införas en ny paragraf, 5 a §, av föl-
jande lydelse.

5 a §

Havs- och vattenmyndigheten är behörig myndighet enligt Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober
2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av inva-
siva främmande arter i fråga om arter som lever i vatten.

Denna förordning träder i kraft den 4 april 2017.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2017:203

Utkom från trycket
den 21 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017