SFS 2017:204 Förordning om ändring i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter

170204.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:63) om
bekämpningsmedelsavgifter;

utfärdad den 9 mars 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2013:63) om bekämp-

ningsmedelsavgifter

dels att 1 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 10 kap. 5 §, av följande lydelse.

1 kap.

1 §

1

Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen

i fråga om 8 kap. 4 § och 10 kap. 2 § 1 och 2 samt i övrigt med stöd av 27 kap.
1 § miljöbalken.

Förordningen gäller avgifter som ska betalas för
1. prövning och tillsyn av bekämpningsmedel enligt
a) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den

21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om
upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG,

b) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den

22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocid-
produkter,

c) förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel, och
d) förordningen (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur som

bekämpningsmedel, och

2. statliga förvaltningsmyndigheters kostnader för utbildning som krävs en-

ligt förordningen om bekämpningsmedel.

10 kap.

5 §

Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om avgifter för de utbild-

ningar som myndigheten genomför enligt 2 kap. 11 § förordningen
(2014:425) om bekämpningsmedel.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

1 Senaste lydelse 2016:834.

SFS 2017:204

Utkom från trycket
den 21 mars 2017

background image

2

SFS 2017:204

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)