SFS 2017:206 Förordning om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

170206.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:760) om
uppdragsutbildning vid universitet och högskolor;

utfärdad den 9 mars 2017.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2002:760) om uppdrags-

utbildning vid universitet och högskolor ska ha följande lydelse.

3 §

1

En högskola får bedriva uppdragsutbildning bara om den knyter an till

sådan högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå som högskolan
har examensrätt för.

Om uppdragsgivaren är svenska staten, en svensk kommunal myndighet,

ett svenskt landsting eller en motsvarande offentlig uppdragsgivare från ett
annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) gäller
utöver första stycket att uppdraget ska avse

1. personalutbildning, eller
2. utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl eller av biståndspolitiska

skäl.

Trots det som anges i andra stycket 1 får uppdraget avse utbildning av per-

soner som inte är anställda hos uppdragsgivaren, om utbildningen enligt be-
slut av regeringen ska ges på uppdrag av svenska staten för en bestämd
kategori av personer.

När det inte är fråga om en offentlig uppdragsgivare gäller utöver första

stycket att uppdraget ska avse

1. personalutbildning som är ägnad att få betydelse för deltagarnas arbete åt

uppdragsgivaren, eller

2. utbildning som behövs av arbetsmarknadsskäl.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2017.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1779.

SFS 2017:206

Utkom från trycket
den 21 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017