SFS 2017:207 Förordning om ändring i förordningen (2012:161) om statsbidrag för fortbildning av matematiklärare och för matematikhandledare

170207.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:161) om
statsbidrag för fortbildning av matematiklärare
och för matematikhandledare;

utfärdad den 9 mars 2017.

Regeringen föreskriver att 6 och 9 §§ förordningen (2012:161) om stats-

bidrag för fortbildning av matematiklärare och för matematikhandledare ska
ha följande lydelse.

6 §

1

Statsbidrag lämnas också för ersättning för lön med ett schablonbelopp

för matematikhandledare som

1. är anställda hos huvudmannen eller hos en sådan utbildningsanordnare

som avses i 4 § första stycket 2, tills vidare eller för en begränsad tid, och

2. på 10 eller 20 procent av heltid tjänstgör som matematikhandledare för

matematiklärare som deltar i fortbildning enligt 5 §.

Schablonbeloppet enligt första stycket ska motsvara 10 respektive 20 pro-

cent av en genomsnittlig heltidslön för en matematiklärare.

9 §

2

Statsbidrag för en matematiklärare som deltar i fortbildning enligt

denna förordning lämnas i högst ett år.

Denna förordning träder i kraft den 4 april 2017.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:798.

2 �ndringen innebär att andra stycket tas bort.

SFS 2017:207

Utkom från trycket
den 21 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017