SFS 2017:210 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

170210.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 16 mars 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen (2001:453)

dels att 7 kap. 1 § och 13 kap. 8 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 5 kap. 1 d § och 11 kap.

3 a §, av följande lydelse.

5 kap.

1 d §

Kommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget om ett

samarbete i fråga om barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Om
det är möjligt bör organisationer som företräder dessa barn och unga eller de-
ras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överens-
kommelsen.

7 kap.

1 §

2

Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild indi-

vid får inte utan tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg yrkesmässigt
bedriva

1. verksamhet i form av stödboende eller hem för vård eller boende enligt

6 kap.,

2. verksamhet i form av boenden som motsvarar dem som avses i 5 kap.

5 § andra stycket eller 5 kap. 7 § tredje stycket,

3. verksamhet i form av hem för viss annan heldygnsvård,
4. verksamhet i form av hem eller öppen verksamhet för vård under en

begränsad del av dygnet, oavsett var verksamheten bedrivs, eller

5. verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå familjehem

och jourhem till barn samt som lämnar stöd och handledning till sådana hem
som tar emot barn.

Kommun och landsting som driver verksamhet som avses i första stycket

1�4 ska anmäla denna verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg
innan verksamheten påbörjas.

1 Prop. 2016/17:59, bet. 2016/17:SoU11, rskr. 2016/17:156.

2 Senaste lydelse 2015:982.

SFS 2017:210

Utkom från trycket
den 28 mars 2017

background image

2

SFS 2017:210

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

11 kap.

3 a §

Socialnämnden ska, om det inte är obehövligt, underrätta landstinget

om att ett barn eller en ung person i åldern 18�20 år, i anslutning till att vård
utanför det egna hemmet inleds, ska erbjudas en sådan hälsoundersökning
som avses i lagen (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som
vårdas utanför det egna hemmet.

13 kap.

8 §

3

Om Inspektionen för vård och omsorg finner att det i verksamhet som

står under tillsyn enligt denna lag förekommer ett missförhållande som har
betydelse för enskildas möjligheter att kunna få de insatser de har rätt till, får
inspektionen förelägga den som svarar för verksamheten att avhjälpa missför-
hållandet. Ett föreläggande ska innehålla uppgifter om de åtgärder som
inspektionen anser nödvändiga för att det påtalade missförhållandet ska
kunna avhjälpas. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

Inspektionen för vård och omsorg får även förelägga den kommun eller det

landsting som inte har fullgjort sin anmälningsskyldighet enligt 7 kap. 1 §
andra stycket att fullgöra denna skyldighet. Ett beslut om föreläggande får
förenas med vite.

1. Denna lag träder i kraft den 15 april 2017.
2. Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild indi-

vid som vid ikraftträdandet bedriver sådan verksamhet som avses i 7 kap. 1 §
första stycket 1�4 och som omfattas av undantaget från tillståndsplikt i andra
stycket samma paragraf i sin äldre lydelse, eller sådan verksamhet som avses i
7 kap. 1 § första stycket 5, får fortsätta att bedriva verksamheten efter
ikraftträdandet under förutsättning att ansökan om tillstånd ges in senast den
1 april 2018. Sådan verksamhet får dock bedrivas utan tillstånd längst till dess
att tillståndsmyndigheten har fattat slutligt beslut i tillståndsärendet.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 2012:944.