SFS 2017:211 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

170211.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30);

utfärdad den 16 mars 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 kap. 3 § hälso- och sjukvårds-

lagen (2017:30) ska ha följande lydelse.

16 kap.

3 §

Landstinget ska ingå en överenskommelse med kommunen om ett sam-

arbete i fråga om

1. personer med psykisk funktionsnedsättning,
2. personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkal-

lande medel, läkemedel eller dopningsmedel, och

3. barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.
Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa personer eller

deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på innehållet i överens-
kommelsen.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2017.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:59, bet. 2016/17:SoU11, rskr. 2016/17:156.

SFS 2017:211

Utkom från trycket
den 28 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017