SFS 2017:214 Förordning om skatt på kemikalier i viss elektronik

170214.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om skatt på kemikalier i viss elektronik;

utfärdad den 16 mars 2017.

Regeringen föreskriver följande.

Förordningens tillämpningsområde

1 §

Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2016:1067) om skatt

på kemikalier i viss elektronik.

Förordningen är meddelad med stöd av
� 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 3 §
� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Termer och uttryck

2 §

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma bety-

delse och tillämpningsområde som i lagen (2016:1067) om skatt på kemika-
lier i viss elektronik.

Föreskrifter

3 §

Skatteverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten

av lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik.

Godkännanden och anmälningar

4 §

Frågor om lagerhållare prövas av Skatteverket.

Beslut om godkännande av lagerhållare meddelas efter särskild ansökan.

5 §

Lagerhållare ska anmäla till Skatteverket om

1. det sker betydande ändringar av ägarförhållandena,
2. firmatecknare, revisor eller styrelse ändras, eller
3. det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som
a) har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om godkän-

nande, eller

b) efter godkännandet har anmälts till Skatteverket.

SFS 2017:214

Utkom från trycket
den 28 mars 2017

background image

2

SFS 2017:214

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Former för ansökan

6 §

En sådan ansökan som avses i 4 § ska göras skriftligt på blankett enligt

formulär som fastställs av Skatteverket.

Denna förordning träder i kraft den 13 april 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Monica Falck
(Finansdepartementet)