SFS 2017:215 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

170215.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:588) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet;

utfärdad den 16 mars 2017.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2001:588) om behandling av

uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

1 ska ha följande lydelse.

5 §

2

På begäran av Tullverket ska sådana uppgifter lämnas ut som avses i

2 kap. 3 § 1�5, 10 och 11 lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i
Skatteverkets beskattningsverksamhet om en person som

1. är eller kan antas vara gäldenär enligt tullagstiftningen,
2. är eller kan antas vara skyldig att betala skatt för vara vid import,
3. är eller kan antas vara skattskyldig enligt lagen (1994:1563) om tobaks-

skatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1776) om skatt på
energi eller lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik,

4. avses i 3 §, eller
5. annars är föremål för Tullverkets kontrollverksamhet.
Tullverket har rätt att ta del av sådana uppgifter om enskilda som avses i

2 kap. 3 § 1�5, 10 och 11 lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet vid direktåtkomst till beskattningsdatabasen enligt
2 kap. 8 § andra stycket samma lag.

Denna förordning träder i kraft den 13 april 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:1023.

2 Senaste lydelse 2012:895.

SFS 2017:215

Utkom från trycket
den 28 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017