SFS 2017:216 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

170216.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1134) om
belastningsregister;

utfärdad den 16 mars 2017.

Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (1999:1134) om belastnings-

register ska ha följande lydelse.

14 §

1

Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4, 6, 8�11, 13�15

eller 17 kap. brottsbalken, skattebrottslagen (1971:69), tullagen (2016:253),
lagen (2000:1225) om straff för smuggling, narkotikastrafflagen (1968:64),
tobakslagen (1993:581), lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen
(1994:1564) om alkoholskatt, alkohollagen (2010:1622), lagen (1991:1969)
om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen (1999:42) om förbud mot vissa
hälsofarliga varor, lagen (1994:1776) om skatt på energi, 9 kap. 1�2 §§
vapenlagen (1996:67) eller dess motsvarighet enligt äldre lag eller lagen
(2014:307) om straff för penningtvättsbrott ska lämnas ut om det begärs av
Skatteverket.

Uppgifterna ska lämnas ut för prövning av
1. upplagshavare, skatteupplag och registrerade varumottagare enligt lagen

om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,

2. skattebefriade förbrukare enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om

skatt på energi,

3. lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt på energi eller

lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik, och

4. frivilligt skattskyldiga enligt lagen om skatt på energi.
Om den påföljd som dömts ut även avser något annat brott än de som anges

i första stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Denna förordning träder i kraft den 13 april 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Jenny Ferm
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:1080.

SFS 2017:216

Utkom från trycket
den 28 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017