SFS 2017:217 Förordning om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309)

170217.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309);

utfärdad den 16 mars 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om inskrivningsförordningen (2000:309)

1

dels att 3 c § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast efter 1 § och rubriken närmast före 3 a § ska utgå,
dels att nuvarande 3 a och 3 b §§ ska betecknas 2 och 3 §§,
dels att de nya 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det närmast före den nya 2 § ska införas en ny rubrik av följande ly-

delse.

Ansökan och anmälan

2 §

2

I följande inskrivningsärenden får en ansökan ges in i form av ett elek-

troniskt dokument:

1. lagfart enligt 20 kap. 1 § jordabalken,
2. inskrivning av förvärv av tomträtt enligt 21 kap. 7 § jordabalken,
3. inteckning enligt 22 kap. 2 § jordabalken,
4. utbyte av pantbrev enligt 22 kap. 8 § jordabalken och dödning av inteck-

ning enligt 22 kap. 10 § samma balk, om inteckningen motsvaras av ett data-
pantbrev, och

5. anteckning om innehav och borttagande av sådan anteckning enligt

22 kap. 12 § jordabalken.

I ärendena med elektronisk ansökan får även en handling som avses i

20 kap. 6 § 1 jordabalken, 7 kap. 5 § fjärde stycket äktenskapsbalken och 23 §
andra stycket sambolagen (2003:376) ges in elektroniskt, om den elektroniska
handlingen överenstämmer med originalet.

I ärenden om anteckning och borttagande av anteckning enligt 19 kap. 29

och 30 §§ jordabalken får anmälan eller annan handling som ska ligga till
grund för åtgärden ges in i form av ett elektroniskt dokument.

3 §

3

Lantmäteriet får meddela föreskrifter om hur en elektronisk handling

ska vara beskaffad, hur handlingens överensstämmelse med originalet ska
vara bestyrkt och vad som i övrigt ska gälla om det tekniska förfarandet för
verifiering av innehåll i och utställare av ett elektroniskt dokument i de ären-
den som avses i 2 §.

1 Senaste lydelse av
3 c § 2011:61
rubriken närmast före 3 a § 2011:61.

2 Tidigare 2 § upphävd genom 2008:181. Senaste lydelse av tidigare 3 a § 2011:61.

3 Tidigare 3 § upphävd genom 2014:293. Senaste lydelse av tidigare 3 b § 2011:61.

SFS 2017:217

Utkom från trycket
den 28 mars 2017

background image

2

SFS 2017:217

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Lantmäteriet får lämna en ingivare tillstånd att ge in handlingar i form av

ett elektronisk dokument på annat sätt än enligt de meddelade föreskrifterna.
Vid prövningen ska Lantmäteriet beakta

1. att sökanden har tillgång till den tekniska utrustning och den tekniska

sakkunskap som krävs för elektronisk ingivning, och

2. att sökanden även i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som bör

ställas med hänsyn till det elektroniska förfarandets uppbyggnad och funk-
tion.

Lantmäteriet får återkalla tillståndet, om det finns skäl för det.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)