SFS 2017:218 Elsäkerhetsförordning

170218.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Elsäkerhetsförordning;

utfärdad den 16 mars 2017.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning är meddelad med stöd av

� 47 § elsäkerhetslagen (2016:732) i fråga om 3�20, 23 och 24 §§ och

33 § 1, 2, 4�9, 11 och 12,

� 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 33 § 3 och 10, och
� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

2 §

Ord och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i elsäker-

hetslagen (2016:732).

Anmälningar i fråga om elektriska anläggningar

3 §

Den som avser att bygga en starkströmsanläggning för en spänning av

högst 1 000 volt mellan fasledare ska anmäla detta till innehavaren av en
sådan redan befintlig starkströmsanläggning som avses i 11 § elsäkerhets-
lagen (2016:732), om det inte är uppenbart att det saknas ett sådant på-
verkanssamband som avses i den paragrafen.

4 §

Den som avser att ta en kontaktledning för järnvägs-, spårvägs-, tunnel-

bane- eller trådbussdrift i bruk ska anmäla detta till Elsäkerhetsverket.

5 §

Den som är nätkoncessionshavare enligt ellagen (1997:857) eller inne-

har en starkströmsanläggning för järnvägs-, spårvägs-, tunnelbane- eller tråd-
bussdrift ska snarast möjligt anmäla till Elsäkerhetsverket

1. olycksfall i den egna starkströmsanläggningen som inträffat på grund av

el och allvarliga tillbud till sådana olycksfall, och

2. driftstörningar i den egna starkströmsanläggningen som kan ha väsentlig

betydelse för elsäkerheten.

6 §

Den som avser att påbörja arbete med att dra fram en starkströmsledning

inom ett område för sjötrafik ska anmäla detta till Sjöfartsverket. När arbetet
avslutats ska ledningens innehavare anmäla till Sjöfartsverket hur ledningen
slutligen har placerats.

SFS 2017:218

Utkom från trycket
den 28 mars 2017

background image

2

SFS 2017:218

Drifttillstånd för elektriska anläggningar

7 §

Om en högspänningsledning ingår i en direktjordad anläggning där det

vid enfasigt fel kan uppkomma jordslutningsström med större styrka än
500 ampere, får ledningen inte tas i bruk innan Elsäkerhetsverket gett tillstånd
till det (drifttillstånd).

Tillstånd behövs dock inte om högspänningsledningen är en kontaktled-

ning för järnvägsdrift.

Vid tillämpningen av första stycket ska högspänning avse nominell spän-

ning över 1 000 volt växelspänning eller över 1 500 volt likspänning.

8 §

Ett drifttillstånd enligt 7 §

1. får ges endast om anläggningen ger betryggande säkerhet mot person-

eller sakskada, och

2. får begränsas till att gälla för viss tid.

Starkströmsledningar inom område med detaljplan

9 §

Om en detaljplan antas för ett område där en luftledning för starkström

har dragits fram med stöd av nätkoncession för område, är ledningens inne-
havare skyldig att på Elsäkerhetsverkets begäran göra de ändringar av led-
ningen som är nödvändiga från elsäkerhetssynpunkt med hänsyn till områdets
bebyggande.

10 §

Om en detaljplan antas för ett område där det finns en luftledning för

svagström och en sådan luftledning med lågspänning som är en starkströms-
anläggning, är lågspänningsledningens innehavare skyldig att på Elsäkerhets-
verkets begäran göra de ändringar av ledningen som är nödvändiga från el-
säkerhetssynpunkt.

Vid tillämpningen av första stycket ska lågspänning avse nominell spän-

ning upp till och med 1 000 volt växelspänning eller upp till och med 1 500
volt likspänning.

Starkströmsledningar inom områden för trafik

11 §

En luftledning för starkström ska placeras och vara utförd på ett sådant

sätt att den inte kan medföra risk eller hinder för trafiken på grund av el eller
ledningens placering, om ledningen byggs

1. inom området för en befintlig eller planerad allmän väg eller en enskild

väg som hålls öppen för trafik,

2. inom eller invid ett område för järnväg, eller
3. inom ett område invid en flygplats.
Invid en flygplats får ledningen aldrig placeras närmare än 4 000 meter

från den referenspunkt som har bestämts för flygplatsen av den som har inrät-
tat flygplatsen.

12 §

Om det inom ett område för sjötrafik byggs en luftledning för stark-

ström eller en ledning för starkström i vatten, ska ledningen placeras och vara
utförd på ett sådant sätt att den inte kan orsaka risk eller hinder för trafiken på
grund av el eller ledningens placering.

background image

3

SFS 2017:218

Säkerhetskrav i fråga om elektrisk utrustning

13 §

Bestämmelserna i 14�19 §§ är sådana säkerhetskrav som avses i 16 §

elsäkerhetslagen (2016:732).

14 §

Elektrisk utrustning ska genom märkning på utrustningen eller, om

detta inte är möjligt, på en medföljande bruksanvisning vara försedd med
sådan information som behövs från säkerhetssynpunkt för att säkerställa att
den används på ett säkert sätt och för avsett ändamål.

15 §

Tillverkarens eller fabrikatets namn eller varumärke samt typbeteck-

ning ska finnas klart och tydligt angivna på utrustningen eller, om detta inte är
möjligt, på förpackningen.

16 §

Elektrisk utrustning och tillhörande komponenter ska ha ett sådant ut-

förande att de kan sättas samman och anslutas på ett korrekt och säkert sätt.

17 §

Tekniska åtgärder ska vidtas till skydd mot risker orsakade av elektrisk

utrustning så att

1. människor och husdjur är tillfredsställande skyddade mot fara för fysisk

skada eller annan skada som kan orsakas av direkt eller indirekt beröring med
spänningsförande delar,

2. det inte kan uppstå temperaturer, ljusbågar eller strålning som kan or-

saka faror,

3. människor, husdjur och egendom är tillfredsställande skyddade mot ris-

ker som inte är av elektrisk natur men som enligt erfarenhet kan orsakas av
elektrisk utrustning, och

4. isoleringen hos elektrisk utrustning är anpassad till de förhållanden som

kan förutses.

18 §

Tekniska åtgärder ska vidtas till skydd mot risker orsakade av yttre på-

verkan på elektrisk utrustning så att utrustningen

1. uppfyller det som vid mekanisk påverkan skäligen kan förväntas av ut-

rustningen i fråga om att människor, husdjur och egendom inte utsätts för
fara,

2. i den omgivning där det kan förutses att utrustningen kommer att använ-

das kan stå emot icke-mekanisk påverkan i sådan utsträckning att människor,
husdjur och egendom inte utsätts för fara, och

3. inte utsätter människor, husdjur och egendom för fara vid sådana över-

belastningsförhållanden eller felfall som kan förutses.

Presumtion om överensstämmelse med säkerhetskraven

19 §

Om annat inte visas, ska en elektrisk utrustning anses uppfylla säker-

hetskraven i denna förordning när utrustningen är utförd enligt en harmonise-
rad standard enligt definitionen i artikel 2.1 c i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standar-
disering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt
av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG,
97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och
2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europa-

background image

4

SFS 2017:218

parlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG, eller, när en sådan standard
saknas, enligt någon annan teknisk specifikation som har angetts i föreskrifter
som Elsäkerhetsverket har meddelat och är tillämplig på utrustningen.

Marknadstillträde för elektrisk utrustning

20 §

En elektrisk utrustning får släppas ut på marknaden eller tas i bruk en-

dast om

1. utrustningen uppfyller gällande säkerhetskrav enligt denna förordning

eller föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen, och

2. det förfarande för bedömning och verifiering av överensstämmelse som

Elsäkerhetsverket har meddelat föreskrifter om med stöd av 33 § 5 har följts.

Bestämmelser om elektrisk utrustning i andra författningar

21 §

I fråga om särskilda skydds- och säkerhetsaspekter finns det också be-

stämmelser om elektrisk utrustning i

� lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet,
� lagen (1993:584) om medicintekniska produkter, och
� lagen (2011:579) om leksakers säkerhet.

22 §

I fråga om elektrisk utrustning som är avsedd för konsumenter eller

som kan antas komma att användas av konsumenter finns det också bestäm-
melser i produktsäkerhetslagen (2004:451).

Ansökan om auktorisation

23 §

Den som ansöker om auktorisation som elinstallatör ska betala en an-

sökningsavgift till tillsynsmyndigheten.

24 §

I fråga om ansökningsavgiften ska 10�14 §§ avgiftsförordningen

(1992:191) och avgiftsklass 3 tillämpas.

Anmälningar i fråga om elinstallationsarbete på andras
anläggningar

25 §

Ett elinstallationsföretags anmälan enligt 25 § elsäkerhetslagen

(2016:732) ska innehålla uppgifter om

1. de slag av elinstallationsarbeten som anmälan avser,
2. elinstallationsföretagets firma, organisationsnummer och form,
3. elinstallationsföretagets postadress,
4. elinstallationsföretagets kontaktperson,
5. elinstallationsföretagets webbadress, om elinstallationsföretaget har en

webbplats,

6. adresser till elinstallationsföretagets alla verksamhetsställen i Sverige,

och

7. namn och personnummer i fråga om auktoriserad elinstallatör enligt 23 §

elsäkerhetslagen.

background image

5

SFS 2017:218

Register

26 §

Elsäkerhetsverket ska föra register över auktoriserade elinstallatörer

enligt 20 § elsäkerhetslagen (2016:732). Registret ska innehålla uppgifter om
varje auktoriserad elinstallatörs namn, personnummer och bostadsadress. Om
elinstallatören saknar personnummer, ska registret i stället innehålla uppgift
om elinstallatörens födelsedatum.

27 §

Elsäkerhetsverket ska föra register över elinstallationsföretag som har

gjort en anmälan enligt 25 § elsäkerhetslagen (2016:732). Registret ska inne-
hålla de uppgifter som anmälan ska innehålla enligt 25 § denna förordning.

28 §

Beslut om förbud mot fortsatt verksamhet, varning och inskränkning i

eller återkallelse av auktorisation ska antecknas i registren.

29 §

Registren ska ordnas så att de underlättar för den som vill anlita ett

elinstallationsföretag att få tillgång till information om vilka företag som utför
vilka slags arbeten under sådana kontrollerade former som elsäkerhetslagens
bestämmelser om egenkontrollprogram och auktorisation syftar till.

Registret över elinstallationsföretag ska på lämpligt sätt hållas tillgängligt

på Elsäkerhetsverkets webbplats. Uppgifter om personnummer, födelsedatum
och bostadsadresser ska inte hållas tillgängliga på webbplatsen.

30 §

Elsäkerhetsverket är personuppgiftsansvarig för behandling av person-

uppgifter i registren.

31 §

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och ska-

destånd tillämpas vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

Skyldighet att anmäla ändringar

32 §

Ett elinstallationsföretag som omfattas av en anmälan enligt 25 § el-

säkerhetslagen (2016:732) ska anmäla varje förändring av de uppgifter som
enligt 25 § 1, 4 och 7 denna förordning ska finnas med i anmälan.

Bemyndiganden

33 §

Elsäkerhetsverket får meddela

1. föreskrifter om beskaffenhet, placering, provning, kontroll, besiktning,

användning och skötsel av elektriska starkströmsanläggningar och elektrisk
utrustning som är avsedd att anslutas till en starkströmsanläggning samt om
arbete på eller i anslutning till sådana anläggningar och utrustning,

2. föreskrifter om tillståndsplikt enligt elsäkerhetslagen (2016:732) eller

denna förordning och vad en ansökan om tillstånd ska innehålla,

3. ytterligare föreskrifter om anmälningar i fråga om elinstallationsarbete,
4. föreskrifter om annan anmälningsplikt enligt elsäkerhetslagen eller

denna förordning och vad en anmälan ska innehålla,

5. föreskrifter om säkerhetskraven för elektrisk utrustning enligt 16�18 §§

elsäkerhetslagen,

6. föreskrifter om skyldigheter i fråga om information som ska följa med

elektrisk utrustning,

background image

6

SFS 2017:218

7. föreskrifter om skyldigheter att i fråga om elektrisk utrustning vidta

skadeförebyggande arbete och vidta åtgärder när det finns anledning att anta
att sådan utrustning inte överensstämmer med säkerhetskraven,

8. föreskrifter om vilken utbildning och praktisk erfarenhet som krävs för

att bli auktoriserad som elinstallatör,

9. föreskrifter om de slag av elinstallationsarbete som auktorisation kan ges

för enligt 20 § andra stycket elsäkerhetslagen och de som anmälan kan göras
för enligt 25 § elsäkerhetslagen,

10. föreskrifter om vad en ansökan om auktorisation som elinstallatör ska

innehålla,

11. föreskrifter om vad ett egenkontrollprogram enligt 24 § elsäkerhets-

lagen ska innehålla, och

12. föreskrifter om ersättning för uttaget prov enligt 39 § elsäkerhetslagen

och om skyldighet att ersätta kostnaderna för provningen.

34 §

Innan Elsäkerhetsverket meddelar föreskrifter enligt 33 § 1 ska myn-

digheten höra Transportstyrelsen, om föreskrifterna gäller

1. luftledningar för starkström inom ett område för allmän eller enskild

väg,

2. luftledningar för starkström inom ett område för järnväg, eller
3. luftledningar för starkström i närheten av flygplatser.
När det gäller luftledningar för starkström eller starkströmsledningar i vatt-

net inom områden för sjötrafik ska myndigheten i stället höra Sjöfartsverket
och, när det gäller luftledningar i närheten av militära flygplatser, Försvars-
makten.

35 §

Elsäkerhetsverket får meddela föreskrifter om sådana undantag från

1. kraven i 16�27 §§ elsäkerhetslagen (2016:732) och 4, 5 och 7 §§, 11 §

första stycket och 12 § denna förordning som det finns särskilda skäl för, och

2. kraven i 14�20 §§ denna förordning som är förenliga med avtalet om

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som det finns särskilda skäl
för.

36 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. undantag från 11 § andra stycket, och
2. avgifter för prövning av en ansökan om dispens enligt 11 § andra

stycket.

37 §

För att förebygga person- eller sakskada på grund av el eller risk för

hinder för trafiken får Försvarsmakten meddela föreskrifter om anmälnings-
skyldighet för den som avser att påbörja ledningsdragning inom ett område
som disponeras av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets
radioanstalt.

Dispens

38 §

Elsäkerhetsverket får i det enskilda fallet ge dispens från

1. kraven i 16�27 §§ elsäkerhetslagen (2016:732) och 4, 5, 7 och 8 §§, 11 §

första stycket och 12 § denna förordning, om det finns särskilda skäl, och

2. kraven i 14�20 §§ denna förordning, om det är förenligt med avtalet om

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och det finns särskilda skäl.

background image

7

SFS 2017:218

Transportstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från 11 § andra

stycket.

Tillsyn

39 §

Elsäkerhetsverket är tillsynsmyndighet enligt 36 § elsäkerhetslagen

(2016:732).

40 §

Elsäkerhetsverket är marknadskontrollmyndighet enligt Europaparla-

mentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav
för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produk-
ter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 när det gäller elektrisk ut-
rustning som omfattas av

1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU av den 26 februari

2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och
säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgiv-
ningar, i den ursprungliga lydelsen, och

2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/35/EU av den 26 februari

2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahål-
lande på marknaden av elektrisk utrustning, i den ursprungliga lydelsen.

Elsäkerhetsverket ska vid marknadskontrollen utföra de uppgifter som

följer av artiklarna 18.2, 20�22, 23.2, 24.2 och 24.4 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 765/2008.

41 §

Elsäkerhetsverket ska underrätta Europeiska kommissionen och andra

medlemsstater om

1. elektrisk utrustning som inte uppfyller gällande krav, om Elsäkerhetsver-

ket anser att den bristande överensstämmelsen inte bara gäller i Sverige, och i
underrättelsen informera om den bristande överensstämmelsen, utvärderings-
resultat, fattade beslut och eventuella synpunkter från den som beslut har rik-
tats mot,

2. de åtgärder som Elsäkerhetsverket har vidtagit med anledning av infor-

mation som en annan medlemsstat har lämnat på ett motsvararande sätt som i
1, och

3. elektrisk utrustning som, trots att den uppfyller gällande krav, bedöms

utgöra en risk, och i underrättelsen lämna alla tillgängliga uppgifter.

42 §

Elsäkerhetsverket ska

1. när det är befogat, för Sveriges räkning invända mot ett beslut som en

marknadskontrollmyndighet i en annan medlemsstat har fattat om elektrisk
utrustning och skyndsamt informera Europeiska kommissionen, andra med-
lemsstater och regeringen om invändningen och skälen för den, och

2. delta i samråd mellan kommissionen och andra medlemsstater
a) när Europeiska kommissionen har utvärderat sådana beslut och invänd-

ningar som avses i 1 eller som följer av invändningar från en annan medlems-
stat, eller

b) med anledning av elektrisk utrustning som, trots att den uppfyller gäl-

lande krav, bedöms utgöra en risk.

background image

8

SFS 2017:218

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Ansvar

43 §

I 49 § 4 elsäkerhetslagen (2016:732) finns bestämmelser om straff vid

överträdelse av 14, 15, 16, 17, 18 eller 20 § denna förordning eller vid över-
trädelse av föreskrifter som har meddelats med stöd av 33 § 5, 6 eller 7 denna
förordning.

�verklagande

44 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om drifttillstånd
enligt 7 och 8 §§, beslut om skyldighet att göra ändringar av starkströmsled-
ningar enligt 9 och 10 §§, beslut om ersättning enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av 33 § 12 och beslut om dispens enligt 38 § får dock inte
överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.
2. Genom förordningen upphävs
a) elinstallatörsförordningen (1990:806),
b) förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel, och
c) starkströmsförordningen (2009:22).
3. Den som med stöd av äldre föreskrifter har fått behörighet som elinstal-

latör ska vid tillämpningen av denna förordning anses vara auktoriserad enligt
20 § elsäkerhetslagen (2016:732).

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)