SFS 2017:219 Förordning om ändring i förordningen (2007:1121) med instruktion för Elsäkerhetsverket

170219.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1121) med
instruktion för Elsäkerhetsverket;

utfärdad den 16 mars 2017.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:1121) med instruktion

för Elsäkerhetsverket ska ha följande lydelse.

2 §

Med stöd av bestämmelser i lag eller förordning ger Elsäkerhetsverket

auktorisation att utföra elinstallationsarbete samt är tillsynsmyndighet för per-
soner med sådan auktorisation och för elinstallationsföretag, elektriska stark-
strömsanläggningar och elektrisk utrustning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2017:219

Utkom från trycket
den 28 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017