SFS 2017:220 Förordning om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten

170220.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:1102) med
instruktion för Polismyndigheten;

utfärdad den 16 mars 2017.

Regeringen föreskriver att 18 § och bilagan till förordningen (2014:1102)

med instruktion för Polismyndigheten ska ha följande lydelse.

18 § Polismyndigheten ska ta emot och vidarebefordra framställningar från
enskilda om tillgång till uppgifter om Europols personuppgiftsbehandling
enligt artikel 36 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794
av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brotts-
bekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut
2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/
RIF.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Ida Wettervik
(Justitiedepartementet)

SFS 2017:220

Utkom från trycket
den 28 mars 2017

background image

2

SFS 2017:220

Bilaga

1

Polismyndigheten ska upprätthålla funktionen att vara

1. nationell enhet för den internationella kriminalpolisorganisationen Inter-

pol och för den Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämp-
ning (Europol),

2. sådan centralbyrå när det gäller penningförfalskning som föreskrivs i

den internationella konventionen för bekämpande av penningförfalskning av
den 20 april 1929 (S� 2001:6),

3. nationell kontaktpunkt
a) enligt Förenta nationernas resolution 55/255, antagen den 31 maj 2001

av generalförsamlingen, tilläggsprotokoll mot olaglig tillverkning av och han-
del med skjutvapen, deras delar och komponenter och ammunition till Förenta
nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet,

b) för att skicka och ta emot sådan information som avses i artikel 7 i För-

enta nationernas konvention den 13 april 2005 för bekämpande av nukleär
terrorism, och

c) för att ta emot och besvara framställningar om hjälp enligt artikel 8 bis 4

i Förenta nationernas konvention den 10 mars 1988 för bekämpande av brott
mot sjöfartens säkerhet med dess protokoll den 14 oktober 2005,

4. a)

nationell kontaktpunkt för Schengens informationssystem (SIS)

genom Sirenekontoret och ansvarig för den nationella delen av SIS enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1987/2006 av den 20 de-
cember 2006 och rådets beslut 2007/533/RIF av den 12 juni 2007 om inrät-
tande, drift och användning av andra generationen av Schengens informa-
tionssystem (SIS II),

b) kontaktpunkt i brådskande fall för framställningar enligt rådets beslut

2006/960/RIF av den 18 december 2006 om förenklat informations- och
underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska
unionens medlemsstater,

c) nationellt kontor för återvinning av tillgångar enligt rådets beslut 2007/

845/RIF av den 6 december 2007 om samarbete mellan medlemsstaternas
kontor för återvinning av tillgångar när det gäller att spåra och identifiera vin-
ning eller annan egendom som härrör från brott,

d) nationell kontaktpunkt för den europeiska byrån för förvaltningen av det

operativa samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränser (Frontex) enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1168/2011 av den 25 okto-
ber 2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 om inrättande
av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Euro-
peiska unionens medlemsstaters yttre gränser,

e) nationell kontaktpunkt för CEPOL enligt artikel 14 i rådets beslut 2005/

681/RIF av den 20 september 2005 om inrättande av Europeiska polisakade-
min (CEPOL) och om upphävande av beslut 2000/820/RIF,

f) nationellt kontaktställe för förmedling av uppgifter enligt rådets beslut

2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande sam-
arbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslig-
het (Prümrådsbeslutet), utom när det gäller att automatiskt besvara förfråg-
ningar till vägtrafikregistret från utländska kontaktställen,

1 Senaste lydelse 2015:786.

background image

3

SFS 2017:220

g) central åtkomstpunkt enligt artikel 3.3 i rådets beslut 2008/633/RIF av

den 23 juni 2008 om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS)
för sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i
syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott,

h) centralmyndighet vid sådant utbyte av uppgifter ur kriminalregister som

avses i rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisa-
tionen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och upp-
gifternas innehåll,

i) nationellt kontaktställe för förmedling av uppgifter enligt Europaparla-

mentets och rådets direktiv (EU) 2015/413 av den 11 mars 2015 om underlät-
tande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade
brott (CBE-direktivet), i den ursprungliga lydelsen, utom när det gäller att
automatiskt besvara förfrågningar till vägtrafikregistret från utländska kon-
taktställen,

j) operativ nationell kontaktpunkt enligt Europaparlamentets och rådets

direktiv 2013/40/EU av den 12 augusti 2013 om angrepp mot informations-
system och om ersättande av rådets rambeslut 2005/222/RIF,

k) nationell samordningscentral för informationsutbyte och samarbete

enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1052/2013 av den
22 oktober 2013 om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem
(Eurosur), och

l) kontrollmyndighet enligt artikel 6 i Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EU) nr 603/2013 av den 26 juni 2013 om inrättande av Eurodac för
jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr
604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som
är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredje-
landsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat
och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter begär jämförel-
ser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring
av förordning (EU) nr 1077/2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den
operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och
rättvisa (omarbetning).

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017