SFS 2017:221 Förordning om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

170221.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:975) med
instruktion för Datainspektionen;

utfärdad den 16 mars 2017.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2007:975) med instruktion för

Datainspektionen ska ha följande lydelse.

4 §

1

Myndigheten är nationell tillsynsmyndighet enligt

� artikel 114 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14

juni 1985 (Schengenkonventionen),

� artikel 24 i rådets beslut 2009/917/RIF av den 30 november 2009 om

användning av informationsteknik för tulländamål (TIS-rådsbeslutet),

� artikel 37 i rådets förordning (EG) 515/97 av den 13 mars 1997 om

ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och
om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt
tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen (förordning 515/97),

� artikel 42 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av

den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brotts-
bekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut
2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/
RIF,

� artikel 30.5 i rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett för-

djupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism
och gränsöverskridande brottslighet (Prümrådsbeslutet),

� artikel 41 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008

av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet
mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-
förordningen),

� artikel 7.1 och 7.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/

413 av den 11 mars 2015 om underlättande av gränsöverskridande informa-
tionsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott (CBE-direktivet), i den ur-
sprungliga lydelsen,

� artikel 8.5 i rådets beslut 2008/633/RIF av den 23 juni 2008 om åtkomst

till informationssystemet för viseringar (VIS) för sökningar för medlemsstat-
ernas utsedda myndigheter och för Europol i syfte att förhindra, upptäcka och
utreda terroristbrott och andra grova brott (VIS-rådsbeslutet), och

1 Senaste lydelse 2016:905.

SFS 2017:221

Utkom från trycket
den 28 mars 2017

background image

2

SFS 2017:221

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

� artikel 25.1 i rådets rambeslut 2008/977/RIF av den 27 november 2008

om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete
och straffrättsligt samarbete (dataskyddsrambeslutet).

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)