SFS 2017:222 Förordning om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

170222.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:825) med
länsstyrelseinstruktion;

utfärdad den 16 mars 2017.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2007:825) med länsstyrelse-

instruktion ska ha följande lydelse.

5 §

1

Länsstyrelsen ska

1. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att belysa,

analysera och beakta kvinnors och mäns samt flickors och pojkars villkor,

2. genomgående analysera och presentera individbaserad statistik med kön

som övergripande indelningsgrund om det inte finns särskilda skäl mot detta,

3. vid beslut och andra åtgärder som kan röra barn analysera konsekven-

serna för dem och därvid ta särskild hänsyn till barns bästa,

4. vid samråd, beslut och andra åtgärder verka för tillgänglighet och del-

aktighet för personer med funktionsnedsättning,

5. integrera de mänskliga rättigheterna i sin verksamhet genom att belysa,

analysera och beakta rättigheterna i den egna verksamheten, särskilt skyddet
mot diskriminering,

6. verka för att det av riksdagen fastställda nationella folkhälsomålet upp-

nås genom att folkhälsan beaktas inom länsstyrelsernas arbete med bl.a. re-
gional tillväxt, samhällsplanering, krishantering samt alkohol och tobak,

7. i sin verksamhet verka för att förenkla för företag,
8. samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett förändrat

klimat, och

9. i sin verksamhet verka för att behovet av bostäder tillgodoses.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2017.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:815.

SFS 2017:222

Utkom från trycket
den 28 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017