SFS 2017:223 Tillkännagivande om tröskelvärden vid offentlig upphandling

170223.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
om tröskelvärden vid offentlig upphandling;

beslutat den 16 mars 2017.

Regeringen tillkännager följande.

Vid tillämpningen av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen

(2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147)
om upphandling av koncessioner och lagen (2011:1029) om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet gäller följande tröskelvärden i euro och
svenska kronor enligt

1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari

2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, i
lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2170 av den
24 november 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv
2014/24/EU vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlings-
förfaranden,

2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari

2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten,
energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv
2004/17/EG, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU)
2015/2171 av den 24 november 2015 om ändring av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2014/25/EU vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid
upphandlingsförfaranden,

3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari

2014 om tilldelning av koncessioner, i lydelsen enligt kommissionens delege-
rade förordning (EU) 2015/2172 av den 24 november 2015 om ändring av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU vad gäller de tröskelvär-
den som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden,

4. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009

om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för bygg-
entreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter
på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG
och 2004/18/EG, i lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2015/2340
av den 15 december 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2009/81/EG vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upp-
handlingsförfaranden,

5. kommissionens meddelande (2015/C 392/01) om motvärden till tröskel-

värdena i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU
och 2014/25/EU, och

SFS 2017:223

Utkom från trycket
den 28 mars 2017

background image

2

SFS 2017:223

6. kommissionens meddelande (2015/C 418/01) om motvärden till tröskel-

värdena i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG
och 2009/81/EG.

Upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 1 §:

Om upphandlingen avser

är tröskelvärdet i euro och tröskelvärdet i

kronor

1. varu- och tjänstekontrakt
som tilldelas av centrala
upphandlande myndigheter,
2. projekttävlingar som an-
ordnas av sådana myndig-
heter, eller
3. varukontrakt som tillde-
las av sådana myndigheter
på försvarsområdet, om kon-
traktet avser de varor som
förtecknas i tillkännagiv-
andet (2016:1227) av de för-
svarsprodukter som avses i
lagen (2016:1145) om
offentlig upphandling

135 000 euro

1 233 941 kronor

4. varu- och tjänstekontrakt
som tilldelas av upphand-
lande myndigheter som inte
är centrala upphandlande
myndigheter,
5. projekttävlingar som an-
ordnas av sådana myndighe-
ter, eller
6. varukontrakt som tillde-
las av centrala upphandlande
myndigheter på försvarsom-
rådet, om kontraktet avser
varor som inte förtecknas i
tillkännagivandet av de för-
svarsprodukter som avses i
lagen (2016:1145) om
offentlig upphandling

209 000 euro

1 910 323 kronor

7. byggentreprenadkontrakt

5 225 000 euro

47 758 068 kronor

8. tjänstekontrakt enligt bi-
laga 2 till lagen om offentlig
upphandling

750 000 euro

6 855 225 kronor

background image

3

SFS 2017:223

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 2 §:

Upphandling enligt lagen (2016:1146) om upphandling inom
försörjningssektorerna

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 1 §:

Upphandling enligt lagen (2016:1147) om upphandling av
koncessioner

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 1 §:
5 225 000 euro

47 758 068 kronor

Upphandling enligt lagen (2011:1029) om upphandling på
försvars- och säkerhetsområdet

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 3 kap. 1 § första stycket 1:
418 000 euro

3 820 645 kronor

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 3 kap. 1 § första stycket 2:
5 225 000 euro

47 758 068 kronor

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2016:14) om tröskel-

värden vid offentlig upphandling.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

Om upphandlingen avser är tröskelvärdet i euro

och tröskelvärdet i
kronor

tjänstekontrakt

209 000 euro

1 910 323 kronor

byggentreprenadkontrakt 5 225 000 euro

47 758 068 kronor

Om upphandlingen avser är tröskelvärdet i euro

och tröskelvärdet i
kronor

varu- och tjänstekontrakt
samt projekttävlingar

418 000 euro

3 820 645 kronor

byggentreprenadkontrakt 5 225 000 euro

47 758 068 kronor

tjänster enligt bilaga 2 till
lagen om upphandling
inom försörjningssekto-
rerna

1 000 000 euro

9 140 300 kronor

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017