SFS 2017:226 Förordning om ändring i förordningen (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen

170226.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:947) med
instruktion för Kemikalieinspektionen;

utfärdad den 23 mars 2017.

Regeringen föreskriver att 4, 10 och 11 §§ förordningen (2009:947) med

instruktion för Kemikalieinspektionen ska ha följande lydelse.

4 §

Kemikalieinspektionen ska särskilt

1. följa utvecklingen, hålla regeringen informerad och vid behov föreslå

åtgärder i fråga om sådana produkter, organismer och varor som anges i 1 §
och deras hälso- och miljörisker,

2. pröva frågor om godkännande av bekämpningsmedel,
3. föra och utveckla register över kemiska produkter och biotekniska orga-

nismer,

4. informera, stödja och samverka med företag, myndigheter och andra be-

rörda om kemiska produkter, biotekniska organismer, kemikaliesäkerhet och
gällande regler samt i frågor som rör inspektionens verksamhet,

5. bidra med kunskap för att främja forsknings- och utvecklingssamarbete

som har särskild betydelse för att kunna nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö,

6. löpande omvärldsbevaka för att öka förutsättningarna för att tidigt upp-

täcka möjliga nya kemikaliehot, och

7. ansvara för den centrala tillsynsvägledningen inom sitt verksamhets-

område.

10 §

Vid Kemikalieinspektionen finns Toxikologiska rådet som är ett

expertorgan för rådgivning och samråd i toxikologiska frågor. Toxikologiska
rådet ska inom ramen för sitt uppdrag värdera och signalera nya potentiella
kemikaliehot.

11 §

Toxikologiska rådet utses av Kemikalieinspektionen och består av

representanter för myndigheter samt enskilda forskare. Kemikalieinspektio-
nen utser rådets ordförande. Rådet utser inom sig en vice ordförande.

Denna förordning träder i kraft den 18 april 2017.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2017:226

Utkom från trycket
den 4 april 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017