SFS 2017:228 Förordning om ändring i förordningen (2015:454) om statsbidrag till kvinno- och tjejjourer

170228.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:454) om
statsbidrag till kvinno- och tjejjourer;

utfärdad den 30 mars 2017.

Regeringen föreskriver att 5 a § förordningen (2015:454) om statsbidrag

till kvinno- och tjejjourer ska ha följande lydelse.

5 a §

1

Bidrag får för år 2017 även lämnas i form av ett organisationsbidrag.

Socialstyrelsen ska dock först fördela bidrag i form av verksamhetsbidrag en-
ligt 5 § och, om det finns kvarvarande medel för innevarande år, därefter för-
dela organisationsbidrag med ett fast belopp som är lika stort för alla sökande
organisationer. Ett beslut om sådant organisationsbidrag får dock endast avse
kalenderåret 2017.

För bidrag enligt första stycket gäller inte det som anges i 3 § 6 eller 8 § 4

om vilken tidsperiod ansökan avser, vad som är målet med verksamheten uti-
från en fastställd plan, hur den sökande tänker följa upp de resultat som upp-
nåtts och hur resultaten förhåller sig till syftet med statsbidraget. För bidrag
enligt första stycket gäller inte heller 8 § 5, 11 och 12 §§, 13 § första stycket,
14 § tredje stycket 2 eller 18 § 3 om bidraget inte har använts för de mål eller
aktiviteter det har beviljats för. För bidrag enligt första stycket gäller inte
heller 18 § 5.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2017.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:421.

SFS 2017:228

Utkom från trycket
den 11 april 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017