SFS 2017:229 Lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

170229.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl.;

utfärdad den 30 mars 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1994:137) om mot-

tagande av asylsökande m.fl. ska införas en ny paragraf, 12 a §, av följande
lydelse.

12 a §

Om Migrationsverket begär det ska Polismyndigheten lämna den

hjälp som behövs för att verkställa ett beslut enligt denna lag att en utlänning
som inte längre har rätt till bistånd i form av logi ska lämna sin plats vid an-
läggningsboendet.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 eller 10 a §
polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

David Oredsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:86, bet. 2016/17:SfU7, rskr. 2016/17:196.

SFS 2017:229

Utkom från trycket
den 11 april 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017