SFS 2017:231 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

170231.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse;

utfärdad den 30 mars 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 15 kap. 10 § lagen (2004:297) om

bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

15 kap.

10 §

2

Om ett kreditinstitut underlåter att i tid lämna de upplysningar som

föreskrivits med stöd av 16 kap. 1 § första stycket 12, får Finansinspektionen
besluta att institutet ska betala en förseningsavgift med högst 100 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2017.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:76, bet. 2016/17:SfU13, rskr. 2016/17:197.

2 Senaste lydelse 2014:982.

SFS 2017:231

Utkom från trycket
den 11 april 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017