SFS 2017:232 Lag om ändring i socialförsäkringsbalken

170232.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialförsäkringsbalken;

utfärdad den 30 mars 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 64 kap. 3 § och 89 kap. 2 § social-

försäkringsbalken ska ha följande lydelse.

64 kap.

3 §

Pensionsmyndigheten är försäkringsgivare för premiepension. Myndig-

hetens verksamhet i fråga om premiepension ska bedrivas enligt försäkrings-
mässiga principer.

Ytterligare bestämmelser om Pensionsmyndighetens verksamhet m.m.

finns i lagen (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i
premiepensionssystemet.

89 kap.

2 §

Bestämmelser om premiepension finns i 53�71 kap. (avdelning E) och i

lagen (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premie-
pensionssystemet. I denna underavdelning finns bestämmelser om efterlevan-
deskydd inom premiepensionssystemet.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2017.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:76, bet. 2016/17:SfU13, rskr. 2016/17:197.

SFS 2017:232

Utkom från trycket
den 11 april 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017