SFS 2017:233 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

170233.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043);

utfärdad den 30 mars 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om försäkringsrörelselagen

(2010:2043)

dels att 1 kap. 16 och 23 §§, 15 kap. 6 §, 18 kap. 19, 21, 22, 24 och 26 §§

ska ha följande lydelse,

dels att punkt 6 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen

(2015:700) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

1 kap.

16 §

Vid bedömningen av om ett innehav är kvalificerat enligt 15 § ska föl-

jande bestämmelser i 4 kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella in-
strument tillämpas:

� 2 § första stycket 1 om depåbevis,
� 4 § om beräkning av innehavet,
� 5 § andra stycket om beräkning av antalet aktier eller röstetal,
� 12 § 1 och 2 om undantag för aktier som innehas för clearing och avveck-

ling eller förvaltas för någon annans räkning,

� 13 § om aktier som ingår i handelslager,
� 14 § om aktier som innehas av marknadsgaranter, samt
� 16 och 17 §§ om undantag för vissa moderföretag.
Vid bedömningen ska det också tillämpas föreskrifter
� om aktier som innehas av marknadsgaranter, som har meddelats med stöd

av 7 kap. 1 § 3 lagen om handel med finansiella instrument eller 23 kap. 15 §
1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och

� om undantag för vissa moderföretag, som har meddelats med stöd av

7 kap. 1 § 4 lagen om handel med finansiella instrument.

Det som föreskrivs om aktier i de bestämmelser som ska tillämpas enligt

första och andra styckena ska också tillämpas för andra andelar i företag.

Aktier eller andelar som ett värdepappersinstitut eller ett kreditinstitut som

driver finansieringsrörelse innehar till följd av verksamhet enligt 2 kap. 1 § 6
lagen om värdepappersmarknaden ska dock inte beaktas vid bedömningen,
under förutsättning att

1. rösträtten inte utnyttjas eller används på annat sätt för att ingripa i emit-

tentens förvaltning, samt

2. aktierna eller andelarna avyttras inom ett år från förvärvet.

1 Prop. 2016/17:76, bet. 2016/17:SfU13, rskr. 2016/17:197.

SFS 2017:233

Utkom från trycket
den 11 april 2017

background image

2

SFS 2017:233

Det som föreskrivs i fjärde stycket ska också gälla för aktier eller andelar

som innehas under motsvarande förutsättningar av ett utländskt värdepap-
persföretag eller av ett utländskt kreditinstitut som driver finansieringsrörelse.

23 §

2

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. drivande av försäkringsrörelse för att uppfylla Sveriges åtaganden till

följd av avtal mellan Europeiska unionen (EU) och Schweiz,

2. hur tillgångarna enligt 19 c § 1 ska definieras, placeras och värderas,
3. hur kapitalkravet enligt 19 c § 2 ska beräknas,
4. fastställande av garantibelopp enligt 19 c § 3,
5. kapitalbasens nivå, sammansättning och beräkningen av denna enligt

19 c § 4,

6. hur ett företagsstyrningssystem enligt 19 c § 5 ska utformas, och
7. den genomsnittliga begravningskostnaden enligt 20 § 1.

15 kap.

6 §

Om förvärvaren är ett försäkringsholdingföretag eller ett blandat finan-

siellt holdingföretag, ska det vid bedömningen av förvärvarens anseende sär-
skilt beaktas om dess ledning uppfyller de krav som ställs på ledningen i ett
sådant företag enligt 19 kap. 63 § första stycket denna lag respektive 5 kap.
16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

18 kap

19 §

3

Om ett försäkringsföretag inte i tid lämnar de upplysningar som har

föreskrivits med stöd av 17 kap. 30 § andra stycket, får Finansinspektionen
besluta att företaget ska betala en förseningsavgift med högst 100 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten.

21 §

4

Finansinspektionens beslut att ta ut straffavgift eller förseningsavgift

får verkställas utan föregående dom eller utslag, om avgiften inte har betalats
inom den tid som anges i 20 §.

22 §

5

Om straffavgiften eller förseningsavgiften inte betalas inom den tid

som anges i 20 §, ska Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften för in-
drivning. Bestämmelser om indrivning av statliga fordringar finns i lagen
(1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

24 §

6

Om någon i ledningen för ett försäkringsholdingföretag inte uppfyller

de krav som anges i 19 kap. 63 § första stycket, får Finansinspektionen före-
lägga företaget att rätta till förhållandet.

2 Senaste lydelse 2015:700.

3 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2015:700.

4 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2015:700.

5 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2015:700.

6 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2015:700.

background image

3

SFS 2017:233

26 §

7

Om ett aktiebolag eller en ekonomisk förening inte följer ett föreläg-

gande enligt 25 § första stycket att upphöra med rörelsen, ska rätten, efter an-
sökan av Finansinspektionen, besluta att företaget ska gå i likvidation.

I dessa fall tillämpas 25 kap. 10, 25, 28�44, 46 och 47 §§ aktiebolagslagen

(2005:551) och 11 kap. 5 och 7�16 §§ samt 17 § fjärde och femte styckena
lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Beslut om likvidation ska inte meddelas om det under ärendets handlägg-

ning vid rätten visas att rörelsen har upphört.

Beslutet om likvidation gäller omedelbart.

6. För försäkringsföretag som vid lagens ikraftträdande inte uppfyller kra-

ven på tillräcklig kapitalbas enligt 7 kap. 1 § första stycket, men som uppfyl-
ler kraven på tillräcklig kapitalbas enligt 7 kap. 1 § i den äldre lydelsen, ska
bestämmelserna i denna punkt tillämpas i stället för bestämmelserna i 18 kap.
4 § denna lag.

Finansinspektionen ska förelägga företaget att vidta nödvändiga åtgärder

för att uppfylla solvenskapitalkravet senast den 31 december 2017 och att var
tredje månad överlämna en lägesrapport till Finansinspektionen som ska inne-
hålla en beskrivning av vilka åtgärder som har vidtagits och hur arbetet fortlö-
per med att uppfylla solvenskapitalkravet.

Om det är lämpligt, får Finansinspektionen förlänga tidsfristen med tre må-

nader.

Om lägesrapporten visar att det inte har skett några väsentliga framsteg när

det gäller företagets möjlighet att uppfylla solvenskapitalkravet senast den
31 december 2017, ska bestämmelserna om ingripande i denna lag tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2017.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

7 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2015:700.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017