SFS 2017:235 Förordning om ändring i förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen

170235.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:93) med
instruktion för Finansinspektionen;

utfärdad den 30 mars 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:93) med instruktion

för Finansinspektionen

1

dels att 17 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 17 § ska utgå.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2017.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av 17 § 2009:1201.

SFS 2017:235

Utkom från trycket
den 11 april 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017