SFS 2017:236 Förordning om ändring i förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten

170236.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1173) med
instruktion för Pensionsmyndigheten;

utfärdad den 30 mars 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1173) med instruk-

tion för Pensionsmyndigheten

1

dels att 18 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 18 § ska utgå.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2017.

På regeringens vägnar

�&SA REGN�0R

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse av 18 § 2012:377.
Senaste lydelse av rubriken närmast före 18 § 2012:377.

SFS 2017:236

Utkom från trycket
den 11 april 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017