SFS 2017:237 Förordning om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet

170237.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i
premiepensionssystemet;

utfärdad den 30 mars 2017.

Regeringen föreskriver följande.

Lagstödet för förordningen

1 §

Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 1 och 2 §§ lagen

(2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepen-
sionssystemet.

Bemyndiganden

2 §

Finansinspektionen får i fråga om lagen (2017:230) om Pensions-

myndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet meddela
föreskrifter om

1. de försäkringstekniska avsättningarnas innehåll och beräkning enligt

2 kap. 1�3 §§,

2. vad som är tillräckliga kunskaper med hänsyn till uppgifterna för perso-

ner som utför de försäkringstekniska utredningarna och beräkningarna och
vad som avses med insikt och erfarenhet för aktuarier enligt 2 kap. 4 §,

3. användning av derivatinstrument enligt 3 kap. 7 §,
4. vad de försäkringstekniska riktlinjerna enligt 4 kap. 1 § ska innehålla,
5. vad en redogörelse enligt 4 kap. 2 § andra stycket ska innehålla,
6. vad det försäkringstekniska beräkningsunderlaget enligt 4 kap. 3 § ska

innehålla,

7. vad placeringsriktlinjer enligt 4 kap. 4 § ska innehålla, och
8. vilka upplysningar Pensionsmyndigheten ska lämna till Finansinspektio-

nen enligt 6 kap. 2 § och när dessa ska lämnas.

3 §

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om avvikelser och medge

undantag i enskilda fall enligt 8 kap. 2 § lagen (2017:230) om Pensions-
myndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2017.

SFS 2017:237

Utkom från trycket
den 11 april 2017

background image

2

SFS 2017:237

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)