SFS 2017:238 Förordning om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister

170238.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:308) om
fastighetsregister;

utfärdad den 30 mars 2017.

Regeringen föreskriver att 2, 3, 21, 28, 31 och 35 §§ förordningen

(2000:308) om fastighetsregister ska ha följande lydelse.

2 §

1

Lantmäteriet ansvarar för drift och förvaltning av fastighetsregistret.

3 §

2

I allmänna delen ska följande redovisas:

1. fastigheter och samfälligheter,
2. koordinater,
3. planer m.m.,
4. kvarter,
5. gemensamhetsanläggningar m.m.,
6. registerkarta.
Kvarter ska endast redovisas om kommunen begär det.
En uppgift om fastighetsbildning, fastighetsbestämning, särskild gräns-

utmärkning eller ledningsrätt anses införd i allmänna delen när uppgiften har
förts in enligt 21 §. En uppgift om åtgärd enligt anläggningslagen
(1973:1149) anses införd i allmänna delen när uppgiften har förts in enligt 21
eller 35 §

21 §

3

Redovisningen av uppgifter om fastigheter och samfälligheter ska

göras enligt följande.

1 Senaste lydelse 2008:687. �ndringen innebär att andra stycket tas bort.

2 Senaste lydelse 2009:1206. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

3 Senaste lydelse 2013:808. �ndringen innebär att ⬝beteckning på registerkartblad, på
vilket eller vilka enheter eller enhetsområde redovisas⬝ och ⬝beteckning på register-
kartblad på vilket fiskeområde redovisas⬝ tas bort ur förteckningen.

Fastigheter och samfälligheter

Uppgift redovisas beträffande
(anges med x)
fastighet samfällighet

Area, läge

enhets land-, vatten- och totalareal

x

x

SFS 2017:238

Utkom från trycket
den 11 april 2017

background image

2

SFS 2017:238

Anm. Om det är lämpligt får även enhetsområdes land-, vatten-, och total-
areal redovisas.

För ägarlägenhetsfastigheter och andra tredimensionella utrymmen redovisas
ingen arealuppgift. I stället redovisas uppgift om boarea och våningsplan för
varje ägarlägenhetsfastighet samt uppgift om typ, storlek och höjdläge för
varje tredimensionellt utrymme av annat slag.

nummer på enhetsområde

x

x

antal registrerade områden

x

beteckning på område som tillkommit
genom sämjedelning

x

x

uppgift om att ej arealredovisat vatten-
område tillhör enhet eller enhetsom-
råde

x

x

redovisning av koordinater för enhet
eller enhetsområde

x

x

anmärkning om att fastighet endast be-
står av andel i samfällighet eller av fri-
stående fiske

x

anmärkning om att redovisad areal-
uppgift är osäker

x

x

anmärkning om att enheten urholkas av
en ägarlägenhetsfastighet eller ett annat
tredimensionellt utrymme eller att en-
heten urholkar annan enhet

x

x

Fristående fiske

totalareal för fastighets och fiske-
samfällighets fiskeområden

x

x

nummer på fiskeområden

x

x

Fastigheter och samfälligheter

Uppgift redovisas beträffande
(anges med x)
fastighet samfällighet

background image

3

SFS 2017:238

28 §

4

Redovisningen av en plan m.m. ska innehålla uppgifter om

1. beteckningen på planens, bestämmelsens, beslutets eller utredningens

arkivakt,

2. fornlämningsnummer för fornlämning,
3. län och registerområde,
4. planens, bestämmelsens, beslutets eller utredningens art,
5. datum för beslut,
6. datum då en tidsbegränsad bestämmelse upphör att gälla,
7. datum då genomförandetiden för en detaljplan börjar respektive upphör,
8. datum då en regionplan upphör att gälla,
9. sådan detaljplan som berör en fastighetsplan,
10. sådan fastighetsplan som berör en detaljplan,
11. särskilda anmärkningar om planens, bestämmelsens, beslutets eller ut-

redningens innebörd och omfattning,

12. aktbeteckning och datum för planen, bestämmelsen, beslutet eller ut-

redningen som har ändrats genom eller som innebär en förändring av en redo-
visad enhet,

13. fastighet, samfällighet och, om kvartersregister förs, kvarter som berörs

av planen, bestämmelsen, beslutet eller utredningen, och

14. koordinater för fornlämning.
Om det är lämpligare, får redovisning enligt första stycket 13 av berörda

fastigheter och samfälligheter i stället innehålla uppgifter om det register-
område eller den trakt som berörs. Om det finns särskilda skäl, får lantmäte-
rimyndigheten avstå helt från denna redovisning.

31 §

Redovisningen av ett kvarter ska innehålla uppgifter om

1. kvarterets beteckning,
2. nummer som har använts för en föreslagen fastighet eller samfällighet

(lott eller tomt) i fastighetsplanen för kvarteret,

3. enligt 27 § redovisade planer, bestämmelser, beslut eller utredningar

som berör kvarteret, och

4. övriga förhållanden av betydelse för kvarteret.

35 §

Redovisningen av gemensamhetsanläggningar m.m. ska innehålla upp-

gifter om

1. redovisningsenhetens beteckning,
2. administrativ tillhörighet m.m.,
3. tidigare beteckning,
4. ändamål,
5. fastighet eller annan deltagare i anläggningen eller föreningen,
6. samfällighetsförenings firma eller namn på liknande sammanslutning,
7. förrättning eller annan åtgärd som berör enheten med uppgift om åtgär-

dens art, datum för registrering och aktbeteckning,

8. rättighet som redovisas enligt 22 § och som berör enheten med uppgift

om rättighetstyp, ändamål, härskande eller tjänande enhet och aktbeteckning,
och

9. övriga förhållanden av betydelse för enheten.

4 Senaste lydelse 2013:536.

background image

4

SFS 2017:238

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Om en tomträtt berörs av en åtgärd enligt anläggningslagen (1973:1149),

ska åtgärden redovisas som om åtgärden avser den fastighet där tomträtten
har skrivits in.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)