SFS 2017:239 Förordning om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)

170239.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fastighetsbildningskungörelsen
(1971:762);

utfärdad den 30 mars 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om fastighetsbildningskungörelsen

(1971:762)

1

dels att 30 och 31 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 30 § ska utgå,
dels att 33 och 37 §§ ska ha följande lydelse.

33 §

2

En uppgift som avses i 3 § första stycket 1�5 förordningen (2000:308)

om fastighetsregister och som ska föras in i registrets allmänna del ska innan
registreringen verkställs föras in i ett system för automatiserad behandling
som är anslutet till registret och där uppgiften inte är allmänt tillgänglig (pre-
liminär registrering). En särskild uppgift ska omedelbart upprättas över den
preliminära registreringen. Den preliminära registreringen ska granskas och
godkännas av den som har fattat beslutet om att föra in uppgiften.

Sedan den preliminära registreringen har godkänts ska ärendet anmälas till

Lantmäteriet för slutlig registrering i fastighetsregistrets allmänna del enligt
71 § förordningen om fastighetsregister. Som registreringsdag ska då den dag
som uppgiften kommer att finnas tillgänglig i registret anges. Om en uppgift
till följd av ett tekniskt fel eller av någon annan anledning inte kan föras in i
registret på den angivna dagen, ska lantmäterimyndigheten ange en ny regist-
reringsdag.

Uppgifter om koordinater som ska föras in i fastighetsregistrets allmänna

del får hämtas från registerkartan.

37 §

3

Lantmäterimyndighetens akter ska förvaras i en brandskyddad lokal.

Detsamma gäller tidigare upprättad manuell registerkarta och handlingar som
har använts för att skapa en sådan karta, samt äldre fastighetsregister (jord-
register och stadsregister) med tillhörande kartor och handlingar.

Lantmäterimyndigheten ska föra en förteckning över de kartor och hand-

lingar som myndigheten har vård om.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

1 Senaste lydelse av
30 § 2000:313
31 § 2000:313
rubriken närmast före 30 § 2000:313.

2 Senaste lydelse 2008:679.

3 Senaste lydelse 2000:313.

SFS 2017:239

Utkom från trycket
den 11 april 2017

background image

2

SFS 2017:239

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jacob Aspegren
(Justitiedepartementet)