SFS 2017:240 Förordning om ändring i förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet

170240.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:946) med
instruktion för Lantmäteriet;

utfärdad den 30 mars 2017.

Regeringen föreskriver att 30 a § förordningen (2009:946) med instruk-

tion för Lantmäteriet ska ha följande lydelse.

30 a §

1

Lantmäteriet ska ta ut avgifter när myndigheten på särskild begäran

lämnar ut handlingar i större format än A4 och utskrifter från registerkartan.

Avgifterna ska motsvara självkostnaden för kopieringen eller utskriften

och får inte avse ersättning för att ta fram eller återställa handlingen.

Lantmäteriet får meddela föreskrifter om avgifternas storlek. Bestämmel-

serna om särskilt skriftligt beslut och överklagande i 23 och 24 §§ avgifts-
förordningen (1992:191) ska tillämpas på avgifter som tas ut enligt Lantmäte-
riets föreskrifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:1157.

SFS 2017:240

Utkom från trycket
den 11 april 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017