SFS 2017:241 Förordning om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

170241.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:1459) om avgifter
vid lantmäteriförrättningar;

utfärdad den 30 mars 2017.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1995:1459) om avgifter vid

lantmäteriförrättningar ska ha följande lydelse.

4 §

1

Avgiften beräknas utifrån hur lång tid som behövs för handläggning av

förrättningen och införande i fastighetsregistret samt utifrån kostnaderna för
handläggningen respektive införandet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2003:1192.

SFS 2017:241

Utkom från trycket
den 11 april 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017