SFS 2017:242 Lag om ändring i lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt

170242.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2016:977) om kollektiv
förvaltning av upphovsrätt;

utfärdad den 30 mars 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 5 kap. 8 § lagen (2016:977) om

kollektiv förvaltning av upphovsrätt ska ha följande lydelse.

5 kap.

8 §

En medlem har rätt att delta och rösta vid stämman genom ombud. Med-

lemmen får anlita valfritt ombud. Den som tillhör en annan kategori av med-
lemmar eller av annat skäl har andra intressen i organisationen än medlem-
men får dock inte anlitas som ombud. Rätten att välja ombud får vidare be-
gränsas i stadgan. En sådan begränsning får dock inte utformas så att den
hindrar medlemmarna från att delta i beslutsfattandet på ett lämpligt och
effektivt sätt. Den får inte heller strida mot annan lag.

Ombudet ska ha en skriftlig fullmakt. Den ska vara undertecknad av med-

lemmen och avse en viss stämma. Fullmakten får undertecknas med en sådan
avancerad elektronisk underskrift som avses i artikel 3 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk
identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre
marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG, i den ursprungliga
lydelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Amina Lundqvist
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:117, bet. 2016/17:NU15, rskr. 2016/17:199.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om
kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande
licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre
marknaden, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2017:242

Utkom från trycket
den 11 april 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017