SFS 2017:243 Förordning om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

170243.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:406) om stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder;

utfärdad den 30 mars 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:406) om stöd för

landsbygdsutvecklingsåtgärder

dels att bilaga 1 ska ha följande lydelse,
dels att det närmast efter rubriken ⬝Stödvillkor för företaget⬝ ska införas en

ny paragraf, 10 kap. 2 a §, av följande lydelse.

10 kap.

2 a §

Ett jordbruksskifte eller område ska omfatta en sammanhållen areal

om minst 0,1 hektar för att berättiga till stöd. För stöd till skyddszoner enligt
9 § gäller dock att den totala skiftesarealen ska omfatta minst 0,1 hektar.

1. Denna förordning träder i kraft den 8 maj 2017.
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas för tid från och med den 1 januari

2017.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)

SFS 2017:243

Utkom från trycket
den 11 april 2017

background image

2

SFS 2017:243

Bilaga 1

1 Stöd som avser investeringar kopplade till ett innovationsprojekt inom ramen för det
europeiska innovationspartnerskapet (EIP) ska höjas med ytterligare 10 procent.

2 Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet inom detta intervall utifrån
regionala förutsättningar och prioriteringar.

3 Stöd till renvaktarstugor.

4 Stöd inom Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs,
Dalarnas och Värmlands län (exklusive rennäringsföretag) får höjas med ytterligare
10 procent i de fall där investeringen är kopplad till betande djur och jordbrukets kon-
kurrenskraft.

5 Fleråriga energigrödor enligt enhetskostnad och renvaktarstugor.

1 Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet inom detta intervall utifrån
regionala förutsättningar och prioriteringar.

Investeringar i fysiska tillgångar (4 kap.)

Engångsröjning av
betesmark

Ersättningsnivå

5 000 kr/ha

Lägsta ersättningsnivå
(kr)

1 000

Reglerbar dränering

Ersättningsnivå

8 000 kr/brunn

Lägsta ersättningsnivå
(kr)

8 000

Stängsel mot rovdjur

Ersättningsnivå

50 kr/m

Lägsta ersättningsnivå
(kr)

1 000

Förädlingsstöd

Ersättning av utgift (%)

40

1

Lägsta stödberätti-
gande utgifter (kr)

100 000

Högsta ersättningsnivå
(kr)

600 000�4 000 000

2

Investeringar i jord-
bruk

Ersättning av utgift (%)

40

1, 4

Lägsta stödberätti-
gande utgifter (kr)

50 000

5, 100 000

Högsta ersättningsnivå
(kr)

1 000 000�7 000 000

2

100 000

3

Jordbruks- och affärsutveckling (5 kap.)

Skapa och utveckla
annan verksamhet
än jordbruk

Ersättning av utgift (%) 40

Lägsta stödberätti-
gande utgifter (kr)

100 000

Högsta ersättningsnivå

Förnybar energi:
1 000 000 kr�
200 000 euro

1

Gödselbaserad biogas:
40 000 000 kr
Jobbskapande:
600 000 kr�200 000 euro

1

background image

3

SFS 2017:243

1 Stödandelen fastställs per län utifrån riktlinjer från Jordbruksverket. Procentandelen
ska anges i stödmyndigheternas handlingsplaner. En och samma stödprocent tillämpas
i alla projekt inom ett län och kan justeras på begäran av länen om förutsättningarna
ändras.

2 Stöd till stigar och leder genom skog och mark ges i form av enhetskostnad enligt
föreskrifter som Jordbruksverket meddelar med stöd av 1 kap. 41 och 42 §§.

3 Gäller om investeringen avser förbättrad tillgänglighet, nystart av nedlagd butik, för-
säljningsställe för dagligvaror, drivmedel eller servicepunkt som är högt prioriterad i
länsstyrelsens handlingsplan utifrån de regionala serviceprogrammen samt investe-
ringar vars huvudsyfte är förbättrad miljö och klimat.

4 Investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler.

5 Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet inom detta intervall utifrån
regionala förutsättningar och prioriteringar. Beloppet ska anges i stödmyndigheternas
handlingsplaner.

6 I särskilt motiverade fall kan stöd ges för 100 procent (våtmark och dammar, två-
stegsdiken och förbättrad vattenkvalitet).

7 Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter om offentliga aktörer är sökande
av projekt inom utveckling av natur- och kulturmiljöer samt kulturhistoriska byggna-
der. I dessa fall ska minst 30 procent av de stödberättigande utgifterna vara övrigt
nationellt offentligt stöd.

Grundläggande tjänster och förnyelse av samhällen på landsbygden
(6 kap.)

Bredband

Ersättning av utgift (%)

40�90

1

Lägsta stödberätti-
gande utgifter (kr)

100 000

Högsta ersättningsnivå

10 000 000 euro per
projekt

Infrastruktur för
rekreation och turist-
information

Ersättning av utgift (%)

90

2

Lägsta stödberätti-
gande utgifter (kr)

100 000

Högsta ersättningsnivå
(kr)

�

Service och fritid på
landsbygden

Ersättning av utgift (%)

90, 50

Lägsta stödberätti-
gande utgifter (kr)

100 000

4, 50 000,

30 000

3

Högsta ersättningsnivå
(kr)

600 000�4 000 000

5

Småskalig
infrastruktur

Ersättning av utgift (%)

90

Lägsta stödberätti-
gande utgifter (kr)

100 000

Högsta ersättningsnivå
(kr)

�

Utveckling av natur-
och kulturvärden

Ersättning av utgift (%)

100

6,7, 908, 508

Lägsta stödberätti-
gande utgifter (kr)

30 000, 50 000

9

Högsta ersättningsnivå
(kr)

Våtmarker och
dammar:
200 000 kr/ha
(400 000 kr/ha)

10

Tvåstegsdiken:
1 000 kr/m
�vriga: 15 000 000

11

background image

4

SFS 2017:243

8 Stöd ges med 50 procent för miljöinvesteringar med begränsad miljönytta och till
projekt inom fokusområde 6b där den sökande är ett företag som inte är en offentlig
aktör samt äger fastigheten där investeringen genomförs. Stöd ges med 90 procent för
övriga projekt där sökanden inte är en offentlig aktör.

9 Utveckling av natur- och kulturmiljöer samt kulturhistoriska byggnader.

10 För våtmarker och dammar är gränsen 200 000 kr/ha. I särskilt motiverade fall kan
stöd ges för 100 procent av stödberättigande utgifter upp till 400 000 kr/ha.

11 Stödmyndigheten beslutar det exakta högsta stödbeloppet inom detta intervall utifrån
regionala förutsättningar och prioriteringar. Beloppet ska anges i stödmyndigheternas
handlingsplaner. Det får dock inte överstiga 15 miljoner kronor.

1 Stödmyndigheten beslutar det högsta stödbeloppet utifrån regionala förutsättningar
och prioriteringar. Beloppet ska anges i stödmyndighetens handlingsplaner. Det får
dock inte överstiga 60 miljoner kronor.

Investeringar i utveckling av skogsområden och förbättring av skogars
livskraft (7 kap.)

Skogens miljövärden

Ersättningsnivå

Naturvårdsbränning:
28 000 kr/bränning,
9 000 kr/ha
Rensa stenmur:
850 kr/100 m
Rensa kulturmiljöer:
1 300 kr/st
Gallra fram ädellöv- och
lövrik skog: 9 000 kr/ha
Sköta natur- och kultur-
miljöer i skog:
9 000 kr/ha
Skapa våtmark i skog:
15 000 kr/ha

Lägsta ersättningsnivå
(kr)

5 000

Högsta ersättningsnivå

60 000 000

1

�&terställande av
skadad skog

Ersättning av utgift (%)

100

Lägsta ersättningsnivå
(kr)

50 000

Högsta ersättningsnivå
(kr)

�

Miljö- och klimatvänligt jordbruk (8 kap.)

Betesmarker och slåtterängar

Markklass

Ersättningsnivå

1

Betesmarker och slåtterängar med
allmän skötsel

1 000 kr/ha

Betesmarker med särskild skötsel

2 800 kr/ha

Slåtterängar med särskild skötsel

4 500 kr/ha

Alvarbete 1

000

kr/ha

Skogsbete 2

500

kr/ha

Gräsfattiga marker

1 700 kr/ha

Mosaikbetesmarker 1

700

kr/ha

background image

5

SFS 2017:243

Betesmarker och slåtterängar � Kompletterande insatser

Komplement

Ersättningsnivå

1

Efterbete

700 kr/ha

Lövtäkt

100 kr/ha

2

Bränning

800 kr/ha

Höhantering

1 700 kr/ha

Lieslåtter

7 000 kr/ha

Svårtillgängliga platser

1 000 kr/ha

Fäbodar

Delåtgärdens delar

Ersättningsnivå

3

Fäbod i bruk: Huvudfäbod

3 333 kr/ha, där en fäbod i bruk
består av 6 hektar

Fäbod i bruk: Kompletterande

500 kr/ha, där en kompletterande
fäbod består av 6 hektar

Fäbodbete

1 000 kr/ha

Komplement särskild skötsel av
fäbodbete

1 200 kr/ha

Hotade husdjursraser

Djurslag

Ersättningsnivå

3

Getter

1 450 kr/djurenhet

Svin

2 050 kr/djurenhet

Nöt

1 450 kr/djurenhet

Får

1 450 kr/djurenhet

Minskat kväveläckage

Delåtgärdens delar

Ersättningsnivå

3

Fånggröda

1 100 kr/ha

Vårbearbetning 600

kr/ha

Lantrasföreningar

Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter. Stöd beviljas inte till
ansökningar om stöd med mindre än 50 000 kronor i stödberättigande
utgifter.

Restaurering av betesmarker och slåtterängar

Ersättningsnivå

3

3 600 kr/ha

Skyddszoner

Delåtgärdens delar

Ersättningsnivå

3

Skyddszon mot vattendrag

3 000 kr/ha

Anpassade skyddszoner

3 000 kr/ha

Skötsel av våtmarker och dammar

Delåtgärdens delar

Ersättningsnivå

3

Skötsel av våtmarker och dammar

4 000 kr/ha

Markersättning i hela landet utom
Götalands Södra Slättbygder, åker-
mark

1 000 kr/ha

background image

6

SFS 2017:243

1 Beräknade stödbelopp för betesmarker och slåtterängar, inklusive komplement, som
är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.

2 I genomsnitt finns 10 fastställda lövtäktsträd per hektar, vilket ger en ersättningsnivå
på 1 000 kr/ha. Det får vara högst 20 fastställda lövtäktsträd per hektar.

3 Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.

1 Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.

Markersättning i Götalands Södra
Slättbygder, åkermark

3 000 kr/ha

Vallodling

Ersättningsnivå

3

500 kr/ha

Ekologiskt jordbruk (9 kap.)

Ekologisk produktion

Produktionskategori

Ersättningsnivå

1

Spannmål/oljeväxter/proteingrödor
m.m. (ej vallodling på åkermark)

1 500 kr/ha

Potatis och grönsaker

5 000 kr/ha

Frukt och bär

7 500 kr/ha

Djurersättning

1 600 kr/ha åkermark, där 1 hektar
åkermark motsvarar 1 djurenhet.
800 kr/ha betesmark, där 2 hektar
betesmark motsvarar 1 djurenhet

Omställning till ekologisk produktion

Produktionskategori

Ersättningsnivå

1

Spannmål/oljeväxter/proteingrödor
m.m. (ej vallodling på åkermark)

1 500 kr/ha

Potatis och grönsaker

5 000 kr/ha

Frukt och bär

7 500 kr/ha

Djurersättning

1 600 kr/ha åkermark, där 1 hektar
åkermark motsvarar 1 djurenhet.
800 kr/ha betesmark, där 2 hektar
betesmark motsvarar 1 djurenhet

background image

7

SFS 2017:243

1 Beräknade stödbelopp som är lägre än 1 000 kronor per stödår betalas inte ut.

2 För lantbrukarens stödberättigande areal över 200 hektar inom typ 1, 2 eller 3 trappas
stödet ned till 80 procent av ersättningsnivån. Om stödet vid nedtrappningen blir
mindre än 210 kronor betalas inget stöd för arealen över 200 hektar.

3 För lantbrukarens stödberättigande areal över 70 hektar inom typ 4 trappas stödet ned
till 80 procent av ersättningsnivån.

4 För lantbrukarens stödberättigande areal över 70 hektar inom typ 5 trappas stödet ned
till 80 procent av ersättningsnivån. Om stödet vid nedtrappning blir mindre än 210 kro-
nor, betalas inget stöd för arealen över 70 hektar.

Stöd till områden med naturliga eller andra särskilda begränsningar
(10 kap.)

Kompensationsstöd i bergsområden

1, 2, 3, 4

Område/
Jordbrukstyp

1

2

3

4

5

Jordbruk
med betes-
djur och
foder-
grödor på
åkermark

Jordbruk
med betes-
djur och
natur-
betesmark

Jordbruk
med betes-
djur och
andra
mycket
extensiva
naturbetes
marker

Jordbruk
med växt-
odling

Extensivt
jordbruk

1

5 400

2 600

1 000

1 200

400

2

4 100

2 300

1 000

1 200

300

3

3 900

2 100

800

1 200

250

4

3 300

1 700

700

1 200

250

5

3 000

1 500

600

1 200

250

Kompensationsstöd i områden med naturliga begränsningar

1, 2, 3

Område/
Jordbrukstyp

1

2

3

4

5

6

2 100

1 000

300

800

0

7

1 600

700

250

800

0

8

1 200

600

250

600

0

9

800

400

0

700

0

10

600

300

0

800

0

Kompensationsstöd i områden med särskilda begränsningar

1, 2, 3

Område/
Jordbrukstyp

1

2

3

4

5

11

1 000

400

0

800

0

12

1 600

500

0

700

0

Djurens välbefinnande (11 kap.)

Extra djuromsorg får

Ersättningsnivå

2 000 kr/DE

Lägsta ersättningsnivå (kr) 1 000

Extra djuromsorg
suggor

Ersättningsnivå

2 000 kr/DE

Lägsta ersättningsnivå (kr) 1 000

Utökad klövhälsovård
för mjölkkor

Ersättningsnivå

220 kr/DE

Lägsta ersättningsnivå (kr) 1 000

background image

8

SFS 2017:243

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

1 Projekt för ökad konkurrenskraft i jordbruket, trädgårdsnäringen och rennäringen,
ökad djurvälfärd, tillväxt i livsmedelskedjan och stärkt konkurrenskraft för småföretag
i livsmedelskedjan.

2 Projekt inom miljö, klimat och jobbskapande på landsbygden (annat än i not 1).

3 Transnationellt samarbete (inte tillämpbart för projekt inom området människors livs-
miljö).

4 Stödnivån för en investering inom ett projekt ska vara densamma som om investe-
ringen sökts inom relevant delåtgärd och fokusområde i åtgärderna 4, 6 eller 7.

5 Bildande av innovationsgrupper.

6 Projekt med landskapsperspektiv för ökad konkurrenskraft i skogen.

7 Projekt inom miljö.

8 Projekt inom området människors livsmiljö.

Samarbete (12 kap.)

Pilotprojekt

Ersättning av utgift (%)

70

1, 902, 100

Lägsta stödberättigande
utgift (kr)

100 000, 30 000

3

Högsta ersättningsnivå

�

Innovationsgrupper
och innovations-
projekt, (EIP)

Ersättning av utgift (%)

100

4

Lägsta stödberättigande
utgift (kr)

100 000, 50 000

5,

30 000

3

Högsta ersättningsnivå (kr) �

Miljö och klimat

Ersättning av utgift (%)

70

6, 907, 100

Lägsta stödberättigande
utgift (kr)

100 000, 50 000

8,

30 000

3

Högsta ersättningsnivå (kr) �

Korta leveranskedjor
och lokala marknader

Ersättning av utgift (%)

90

Lägsta stödberättigande
utgift (kr)

100 000, 30 000

3

Högsta ersättningsnivå (kr) �

Diversifiering

Ersättning av utgift (%)

90

Lägsta stödberättigande
utgift (kr)

100 000, 30 000

3

Högsta ersättningsnivå (kr) �