SFS 2017:247 Lag om ändring i lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

170247.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1710) om EG:s
förordningar om jordbruksprodukter;

utfärdad den 30 mars 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1994:1710) om EG:s

förordningar om jordbruksprodukter ska införas en ny paragraf, 7 a §, av föl-
jande lydelse.

7 a §

Bestämmelserna i 6 och 7 §§ denna lag ska inte tillämpas vid kontrol-

ler och inspektioner på plats som genomförs enligt lagen (2017:244) om kon-
troller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämp-
ning.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2017.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:56, bet. 2016/17:JuU22, rskr. 2016/17:188.

SFS 2017:247

Utkom från trycket
den 11 april 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017