SFS 2017:248 Lag om ändring i tullagen (2016:253)

170248.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullagen (2016:253);

utfärdad den 30 mars 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i tullagen (2016:253) ska införas

en ny paragraf, 4 kap. 43 a §, och närmast före 4 kap. 43 a § en ny rubrik av
följande lydelse.

Kontroller och inspektioner av Europeiska byrån för bedrägeri-
bekämpning

43 a §

Bestämmelserna i 26�43 §§ ska inte tillämpas vid kontroller och in-

spektioner på plats som genomförs enligt lagen (2017:244) om kontroller och
inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:56, bet. 2016/17:JuU22, rskr. 2016/17:188.

SFS 2017:248

Utkom från trycket
den 11 april 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017