SFS 2017:251 Förordning om ändring i förordningen (2007:907) med instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

170251.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:907) med
instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i
Sverige;

utfärdad den 30 mars 2017.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:907) med instruktion för

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige ska ha följande lydelse.

2 §

1

Myndigheten ska särskilt

1. pröva frågor om stöd inom ramen för det nationella socialfondsprogram-

met för programperioden 2014�2020,

2. inom sitt verksamhetsområde fullgöra övriga uppgifter som följer av det

nationella socialfondsprogrammet och av

a) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den

17 december 2013 om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets
förordning (EG) nr 1081/2006, och

b) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013,
3. pröva frågor om stöd inom ramen för det operativa programmet för

social delaktighet för dem som har det sämst ställt för programperioden
2014�2020,

4. inom sitt verksamhetsområde fullgöra övriga uppgifter som följer av det

operativa programmet för social delaktighet för dem som har det sämst ställt
och av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014,

5. verka för att genomförandet av det nationella socialfondsprogrammet

samordnas med genomförandet av de regionala strukturfondsprogrammen
inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning,

6. samråda med berörda myndigheter,
7. bistå övervakningskommittéerna för det nationella socialfondsprogram-

met och det operativa programmet för social delaktighet för dem som har det
sämst ställt och offentliggöra en förteckning över respektive kommittés med-
lemmar, och

8. vara behörig myndighet enligt lagen (2017:244) om kontroller och in-

spektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, vid kon-
troller och inspektioner avseende de program som anges i 1 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2017.

1 Senaste lydelse 2014:1442.

SFS 2017:251

Utkom från trycket
den 11 april 2017

background image

2

SFS 2017:251

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)