SFS 2017:252 Förordning om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

170252.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:996) med
instruktion för Migrationsverket;

utfärdad den 30 mars 2017.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2007:996) med instruktion för

Migrationsverket ska ha följande lydelse.

3 §

1

Migrationsverket ska

1. ha hand om det nationella systemet (den nationella åtkomstpunkten) som

ska användas för kommunikationen med den centrala databasen för fingerav-
tryck enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013 av
den 26 juni 2013 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck
för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och
mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva
en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en
statslös person har lämnat in i någon medlemsstat och för när medlemsstater-
nas brottsbekämpande myndigheter begär jämförelser med Eurodacuppgifter
för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förordning (EU) nr
1077/2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvalt-
ningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (Eurodac-
förordningen),

2. ha åtkomst till uppgifter i den centrala databasen för fingeravtryck enligt

artikel 27.1 i Eurodacförordningen,

3. föra en förteckning över enheter inom myndigheten som ska ha sådan åt-

komst som avses i 2,

4. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte om nationella åtgärder på

asyl- och invandringsområdet enligt rådets beslut 2006/688/EG av den
5 oktober 2006 om upprättande av ett system för ömsesidigt informationsut-
byte om medlemsstaternas åtgärder rörande asyl och invandring,

5. vara kontaktmyndighet för ersättningsanspråk i samband med ömse-

sidigt erkännande av beslut om avvisning och utvisning enligt rådets beslut
2004/191/EG av den 23 februari 2004 om fastställande av kriterier och när-
mare föreskrifter för ersättning för finansiella obalanser som uppstår till följd
av tillämpningen av direktiv 2001/40/EG om ömsesidigt erkännande av beslut
om avvisning eller utvisning av medborgare i tredjeland,

6. vara ansvarig och attesterande myndighet gentemot Europeiska kommis-

sionen i frågor som rör den europeiska flyktingfond som inrättats enligt rådets
beslut 2004/904/EG av den 2 december 2004 om inrättande av Europeiska

1 Senaste lydelse 2016:1245.

SFS 2017:252

Utkom från trycket
den 11 april 2017

background image

2

SFS 2017:252

flyktingfonden för perioden 2005�2010 samt rådets beslut 573/2007/EG av
den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska flyktingfonden för perioden
2008�2013,

7. vara ansvarig och attesterande myndighet gentemot Europeiska kommis-

sionen i frågor som rör den europeiska återvändandefond som inrättats enligt
rådets beslut 575/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av Europeiska
återvändandefonden för perioden 2008�2013,

8. vara kontaktmyndighet i frågor som rör massflyktssituationer enligt

21 kap. utlänningslagen (2005:716),

9. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte om utlänningar som har

ställning som varaktigt bosatta enligt 5 a kap. utlänningslagen,

10. vara kontaktpunkt i det europeiska migrationsnätverk som inrättats en-

ligt rådets beslut 2008/381/EG av den 14 maj 2008 om inrättande av ett euro-
peiskt migrationsnätverk och i den egenskapen fullgöra de uppgifter som en-
ligt beslutet ska fullgöras av en kontaktpunkt,

11. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte som avser Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer
för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade
till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer
som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och
för innehållet i det beviljade skyddet,

12. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte som avser Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemen-
samma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd,

13. vara registeransvarig och ha centralt ansvar för Sveriges behandling av

personuppgifter i informationssystemet för viseringar (VIS) enligt artikel 41.4
i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008 av den 9 juli
2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan med-
lemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förord-
ningen),

14. föra register enligt artikel 34 i VIS-förordningen över all behandling av

personuppgifter i VIS och över de personer som är behöriga att föra in eller
använda uppgifter i VIS,

15. vara den myndighet som ger övriga behöriga svenska myndigheter åt-

komst till VIS enligt artikel 28.2 i VIS-förordningen,

16. vara den nationella kontaktpunkt som ansvarar för kontakterna med

Europeiska stödkontoret för asylfrågor enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 439/2010 av den 19 maj 2010 om inrättande av ett euro-
peiskt stödkontor för asylfrågor,

17. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte som avser rådets direk-

tiv 2009/50/EG av den 25 maj 2009 om villkor för tredjelandsmedborgares
inresa och vistelse för högkvalificerad anställning,

18. vara ansvarig myndighet för förvaltning och kontroll av det nationella

programmet för asyl-, migrations- och integrationsfonden enligt förordningen
(2014:1538) om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden,

19. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte som gäller Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2014/66/EU av den 15 maj 2014 om villkor för in-
resa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern
förflyttning av personal, och

20. vara behörig myndighet enligt lagen (2017:244) om kontroller och in-

spektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, vid kon-

background image

3

SFS 2017:252

troller och inspektioner avseende det nationella programmet för asyl-, migra-
tions- och integrationsfonden.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Marie Olausson
(Justitiedepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017