SFS 2017:253 Förordning om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket

170253.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:145) med
instruktion för Tillväxtverket;

utfärdad den 30 mars 2017.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2009:145) med instruktion för

Tillväxtverket ska ha följande lydelse.

6 §

1

Tillväxtverket ska, för programperioden 2014�2020, vara förvaltande

och attesterande myndighet enligt artikel 123 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av
gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,
Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfon-
den för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om
fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklings-
fonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska
havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr
1083/2006, för de åtta regionala strukturfondsprogrammen och det nationella
regionalfondsprogrammet inom målet Investeringar för tillväxt och syssel-
sättning samt för programmet �resund-Kattegatt-Skagerrak inom målet Euro-
peiskt territoriellt samarbete.

Myndigheten ska vidare
1. verka för att samordna genomförandet av de regionala strukturfondspro-

grammen med genomförandet av det nationella socialfondsprogrammet,

2. bistå övervakningskommittéerna för de regionala strukturfondsprogram-

men och det nationella regionalfondsprogrammet och offentliggöra en för-
teckning över respektive kommittés medlemmar,

3. svara för information om genomförandet av programmen för territoriellt

samarbete,

4. vara sekretariat för den nationella kommitté som, inom ramen för det

transnationella strukturfondsprogrammet för �stersjöregionen inom målet
Europeiskt territoriellt samarbete, har till uppgift att skapa regional förankring
och inhämta regional kunskap inför beslut som rör stöd,

5. vara nationell kontaktpunkt för strukturfondsprogrammen Espon och

Urbact inom målet Europeiskt territoriellt samarbete,

6. svara för kontroller i de territoriella programmen i enlighet med vad som

framgår av förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder,
och

1 Senaste lydelse 2016:1047.

SFS 2017:253

Utkom från trycket
den 11 april 2017

background image

2

SFS 2017:253

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

7. vara behörig myndighet enligt lagen (2017:244) om kontroller och in-

spektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, vid kon-
troller och inspektioner avseende de program som nämns i första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2017.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)