SFS 2017:254 Förordning om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

170254.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1464) med
instruktion för Statens jordbruksverk;

utfärdad den 30 mars 2017.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2009:1464) med instruktion

för Statens jordbruksverk ska införas en ny paragraf, 9 a §, av följande ly-
delse.

9 a §

Myndigheten ska vara behörig myndighet enligt lagen (2017:244) om

kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribe-
kämpning, vid kontroller avseende Europeiska jordbruksfonden för lands-
bygdsutveckling, Europeiska garantifonden för jordbruket, Europeiska havs-
och fiskerifonden samt den del av den svenska avgiften till Europeiska unio-
nen som härrör från sockeravgifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2017.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)

SFS 2017:254

Utkom från trycket
den 11 april 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017