SFS 2017:255 Förordning om ändring i förordningen (2017:220) om ändring i förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten

170255.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2017:220) om ändring i
förordningen (2014:1102) med instruktion för
Polismyndigheten;

utfärdad den 30 mars 2017.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2014:1102) med in-

struktion för Polismyndigheten i stället för lydelsen enligt förordningen
(2017:220) om ändring i den förordningen ska ha följande lydelse.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Karin Erlingsson
(Justitiedepartementet)

SFS 2017:255

Utkom från trycket
den 11 april 2017

background image

2

SFS 2017:255

Bilaga

Polismyndigheten ska upprätthålla funktionen att vara

1. nationell enhet för den internationella kriminalpolisorganisationen Inter-

pol och för den Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämp-
ning (Europol),

2. sådan centralbyrå när det gäller penningförfalskning som föreskrivs i

den internationella konventionen för bekämpande av penningförfalskning av
den 20 april 1929 (S� 2001:6),

3. nationell kontaktpunkt
a) enligt Förenta nationernas resolution 55/255, antagen den 31 maj 2001

av generalförsamlingen, tilläggsprotokoll mot olaglig tillverkning av och han-
del med skjutvapen, deras delar och komponenter och ammunition till Förenta
nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet,

b) för att skicka och ta emot sådan information som avses i artikel 7 i

Förenta nationernas konvention den 13 april 2005 för bekämpande av nukleär
terrorism, och

c) för att ta emot och besvara framställningar om hjälp enligt artikel 8 bis 4

i Förenta nationernas konvention den 10 mars 1988 för bekämpande av brott
mot sjöfartens säkerhet med dess protokoll den 14 oktober 2005,

4. a) nationell kontaktpunkt för Schengens informationssystem (SIS)

genom Sirenekontoret och ansvarig för den nationella delen av SIS enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1987/2006 av den 20
december 2006 och rådets beslut 2007/533/RIF av den 12 juni 2007 om inrät-
tande, drift och användning av andra generationen av Schengens informa-
tionssystem (SIS II),

b) kontaktpunkt i brådskande fall för framställningar enligt rådets beslut

2006/960/RIF av den 18 december 2006 om förenklat informations- och
underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska
unionens medlemsstater,

c) nationellt kontor för återvinning av tillgångar enligt rådets beslut

2007/845/RIF av den 6 december 2007 om samarbete mellan medlemsstater-
nas kontor för återvinning av tillgångar när det gäller att spåra och identifiera
vinning eller annan egendom som härrör från brott,

d) nationell kontaktpunkt för den europeiska byrån för förvaltningen av det

operativa samarbetet vid Europeiska unionens yttre gränser (Frontex) enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1168/2011 av den 25 okto-
ber 2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 om inrättande
av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Euro-
peiska unionens medlemsstaters yttre gränser,

e) nationell kontaktpunkt för CEPOL enligt artikel 14 i rådets beslut

2005/681/RIF av den 20 september 2005 om inrättande av Europeiska polis-
akademin (CEPOL) och om upphävande av beslut 2000/820/RIF,

f) nationellt kontaktställe för förmedling av uppgifter enligt rådets beslut

2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande sam-
arbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslig-
het (Prümrådsbeslutet), utom när det gäller att automatiskt besvara förfråg-
ningar till vägtrafikregistret från utländska kontaktställen,

g) central åtkomstpunkt enligt artikel 3.3 i rådets beslut 2008/633/RIF av

den 23 juni 2008 om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS)

background image

3

SFS 2017:255

för sökningar för medlemsstaternas utsedda myndigheter och för Europol i
syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott,

h) centralmyndighet vid sådant utbyte av uppgifter ur kriminalregister som

avses i rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisa-
tionen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och upp-
gifternas innehåll,

i) nationellt kontaktställe för förmedling av uppgifter enligt Europaparla-

mentets och rådets direktiv (EU) 2015/413 av den 11 mars 2015 om underlät-
tande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade
brott (CBE-direktivet), i den ursprungliga lydelsen, utom när det gäller att
automatiskt besvara förfrågningar till vägtrafikregistret från utländska kon-
taktställen,

j) operativ nationell kontaktpunkt enligt Europaparlamentets och rådets

direktiv 2013/40/EU av den 12 augusti 2013 om angrepp mot informations-
system och om ersättande av rådets rambeslut 2005/222/RIF,

k) nationell samordningscentral för informationsutbyte och samarbete en-

ligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1052/2013 av den
22 oktober 2013 om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem
(Eurosur), och

l) kontrollmyndighet enligt artikel 6 i Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EU) nr 603/2013 av den 26 juni 2013 om inrättande av Eurodac för
jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr
604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som
är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredje-
landsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat
och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter begär jämförel-
ser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring
av förordning (EU) nr 1077/2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den
operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och
rättvisa, och

5. behörig myndighet enligt lagen (2017:244) om kontroller och inspektio-

ner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, vid kontroller och
inspektioner avseende fonden för inre säkerhet.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017