SFS 2017:256 Förordning om ändring i förordningen (2015:744) med instruktion för Ekobrottsmyndigheten

170256.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:744) med
instruktion för Ekobrottsmyndigheten;

utfärdad den 30 mars 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:744) med instruk-

tion för Ekobrottsmyndigheten

dels att 13 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 13 a §, av följande lydelse.

13 §

Myndigheten ska vara sambandscentral för bedrägeribekämpning i frå-

gor som rör Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf).

Sambandscentralen ska ta emot en anmälan från Olaf om utredning i Sve-

rige och därefter hänvisa Olaf till behörig myndighet.

13 a §

Ekobrottsmyndigheten är behörig myndighet vid Olafs kontroller

och inspektioner enligt lagen (2017:244) om kontroller och inspektioner på
plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning om inte någon annan
myndighet har utsetts.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

David Oredsson
(Justitiedepartementet)

SFS 2017:256

Utkom från trycket
den 11 april 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017