SFS 2017:259 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

170259.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utlänningsförordningen (2006:97);

utfärdad den 6 april 2017.

Regeringen föreskriver att 8 kap. 10 h § utlänningsförordningen (2006:97)

ska ha följande lydelse.

8 kap.

10 h §

1

Om en utlänning som ansöker om uppehållstillstånd som flykting

enligt 4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a §
utlänningslagen (2005:716) uppger att han eller hon är ett ensamkommande
barn, ska Migrationsverket informera utlänningen om att han eller hon kan
komma att erbjudas att genomgå en medicinsk åldersbedömning.

Informationen ska innehålla upplysningar om
1. undersökningsmetoden och eventuella konsekvenser som resultatet av

den medicinska åldersbedömningen kan få för prövningen av ansökan om
uppehållstillstånd, och

2. att konsekvensen av ett nekat samtycke till medicinsk åldersbedömning

utan godtagbar anledning kan bli att sökanden bedöms vara 18 år eller äldre.

Informationen ska lämnas i samband med ansökan och på ett språk som

den sökande kan förstå.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Johanna Johnsson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:185.

SFS 2017:259

Utkom från trycket
den 20 april 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017