SFS 2017:260 Förordning om ändring i förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor

170260.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1153) om
redovisning av studier m.m. vid universitet och
högskolor;

utfärdad den 6 april 2017.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 4 § förordningen (1993:1153) om redo-

visning av studier m.m. vid universitet och högskolor

1 ska ha följande lydelse.

4 kap.

4 §

2

Uppgifter på medium för automatiserad behandling får lämnas ut från

antagningsregistret till

1. en högskola, om uppgifterna rör
a) behörighet och underlag för urval eller studiemeriter som en student vill

tillgodoräkna sig eller åberopa i samband med antagning till en utbildning
eller utfärdande av examen,

b) skyldighet att betala anmälningsavgift och studieavgift, och
c) uppgift om betald anmälningsavgift och studieavgift,
2. Centrala studiestödsnämnden, om uppgifterna behövs för beviljande och

utbetalning av studiestöd,

3. SCB, enligt bestämmelserna i denna förordning,
4. en student, om uppgifterna rör honom eller henne själv,
5. Svenska institutet, om uppgifterna behövs för beviljande och utbetalning

av stipendier, och

6. Säkerhetspolisen, om uppgifterna behövs för att myndigheten ska kunna

fullgöra verksamhet som anges i 3 § polislagen (1984:387).

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2017.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2001:1133.

2 Senaste lydelse 2014:233.

SFS 2017:260

Utkom från trycket
den 20 april 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017