SFS 2017:266 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

170266.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);

utfärdad den 6 april 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i plan- och bygglagen

(2010:900) ska införas en ny paragraf, 9 kap. 33 a §, av följande lydelse.

9 kap.

33 a §

För nybyggnad för bostadsändamål och tillhörande åtgärder får ett

tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det, platsen kan återställas och
åtgärden uppfyller någon förutsättning enligt 30�32 a §§.

Ett sådant bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran

förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får dock inte
överstiga femton år.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2017.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:137, bet 2016/17:CU21, rskr. 2016/17:207.

SFS 2017:266

Utkom från trycket
den 20 april 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017