SFS 2017:267 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

170267.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);

utfärdad den 6 april 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 33 a § plan- och bygglagen

(2010:900) ska upphöra att gälla.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2023.
2. Den upphävda paragrafen gäller fortfarande för mål och ärenden som har

påbörjats före den 1 maj 2023 och för mål och ärenden som avser överkla-
gande av beslut i sådana mål och ärenden till dess att målet eller ärendet är
slutligt avgjort.

3. Den upphävda paragrafen gäller fortfarande i fråga om förlängning av ett

lov som har getts med stöd av bestämmelsen.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:137, bet. 2016/17:CU21, rskr. 2016/17:207.

SFS 2017:267

Utkom från trycket
den 20 april 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017